ตำบลปงเเสนทอง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจิรา คิดอ่าน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้เรื่อง 7 มูลสัตว์สารพัดประโยชน์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจิรา คิดอ่าน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์

ตำบลชมพู

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (79/2567) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2567) ในช่วงวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับในช่วงวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2567 มีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู แจ้งประชาสัมพันธ์การดูแลไม้ผล/ไม้ยืนต้น ช่วงหน้าแล้ง ขอแนะนำวิธีการหลีกเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายในการดูแลป้องกันไม้ยืนต้น และไม้ผลในช่วงฤดูแล้งนี้ ดังนี้
1. ปลูกต้นไม้บังลม เช่น ไม้ไผ่ กระถินณรงค์ ขี้เหล็กบ้าน และสะเดาอินเดีย เพื่อลดความรุนแรงของลมก่อนที่จะเข้าถึงสวนผลไม้หรือพื้นที่เพาะปลูก จะช่วยลดความสูญเสียจากพายุลมแรงได้
2. ตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบหรือกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออก เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ไม่ต้านลม สำหรับต้นไม้ผลที่อายุมากและมีลำต้นสูง อาจตัดทอนส่วนยอดให้ต่ำลงเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้โค่นล้มง่ายเมื่อถูกลมพายุพัดแรง ขณะเดียวกันควรใช้เชือกโยงกิ่งและต้น เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก รวมทั้งใช้ไม้ค้ำกิ่งและค้ำต้นเพื่อช่วยพยุงไม่ให้โค่นลงได้ง่าย
3. ทำเนินดินเพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณโคน และทำระบบระบายน้ำ
4. เก็บผลผลิตที่แก่ออกไปบ่มหรือจำหน่ายก่อน เพื่อลดความเสียหาย และลดน้ำหนักบนกิ่งและต้นลง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดธงเขียว (วันพุธ)” โดยมีหลักเกณฑ์เเละเงี่่อนไข ดังนี้เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ YSF เป็นต้น
เป็นเกษตรกรที่พร้อมพัฒนาตนเอง เเละมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปฎิบัติตามระเบียบข้อตกลงร่วมกันของตลาดนั้ดเกษตรธงเขียว
มีความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าเเละรักษาความสะอาดบริเวณจุดที่จำหน่ายสินค้าของตนเอง นำขยะของตนเองกลับบ้านทุกครั้ง ห้ามทิ้งไว้ที่ตลาด
เสียค่าธรรมเนียมบำรุง รักษา สถานที่จำหน่าย ตามความเหมาะสม เช่น ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ประชาสัมพันธ์แจ้งการเสี่ยงทายพระโคเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ประชาสัมพันธ์​แจ้งเกษตรกร​ที่มีรายชื่อร่วมอบรม ข้าวGAP มารับปุ๋ย​ชีวภาพ​PGPR-2 คนละ 2 ถุง ณ อาคารศูนย์​ผู้สูงวัยเทศบาล​เมือง​เข​ลาง​ค์นคร​ ในวันที่ 24 พฤษภาคม​ 2567 เวลา 09.00 น.

 

0

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจิรา คิดอ่าน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้เรื่อง 7 มูลสัตว์สารพัดประโยชน์

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ประชาสัมพันธ์แจ้ง วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มีการแจกต้นกล้าไม้นานาพันธ์ให้กับประชาชนชาวบ้านที่ไปร่วมงานจัดงานขึ้นทุกปีเพื่อแจกจ่ายต้นกล้าไม้ให้กับทุกคนเพื่อจะนำไปปลูกในที่ดินของตนเอง ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะจังหวัดลำปาง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายถนอม กองนาค คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ประชาสัมพันธ์แจ้งแผนการส่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค เเละการเพาะปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจิรา คิดอ่าน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์

ตำบลพระบาท

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 1 (79/2567) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2567) ในช่วงวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2567 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับในช่วงวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2567 มีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลาง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู แจ้งประชาสัมพันธ์การดูแลไม้ผล/ไม้ยืนต้น ช่วงหน้าแล้ง ขอแนะนำวิธีการหลีกเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายในการดูแลป้องกันไม้ยืนต้น และไม้ผลในช่วงฤดูแล้งนี้ ดังนี้
1. ปลูกต้นไม้บังลม เช่น ไม้ไผ่ กระถินณรงค์ ขี้เหล็กบ้าน และสะเดาอินเดีย เพื่อลดความรุนแรงของลมก่อนที่จะเข้าถึงสวนผลไม้หรือพื้นที่เพาะปลูก จะช่วยลดความสูญเสียจากพายุลมแรงได้
2. ตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบหรือกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออก เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ไม่ต้านลม สำหรับต้นไม้ผลที่อายุมากและมีลำต้นสูง อาจตัดทอนส่วนยอดให้ต่ำลงเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้โค่นล้มง่ายเมื่อถูกลมพายุพัดแรง ขณะเดียวกันควรใช้เชือกโยงกิ่งและต้น เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก รวมทั้งใช้ไม้ค้ำกิ่งและค้ำต้นเพื่อช่วยพยุงไม่ให้โค่นลงได้ง่าย
3. ทำเนินดินเพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณโคน และทำระบบระบายน้ำ
4. เก็บผลผลิตที่แก่ออกไปบ่มหรือจำหน่ายก่อน เพื่อลดความเสียหาย และลดน้ำหนักบนกิ่งและต้นลง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้า “ตลาดนัดธงเขียว (วันพุธ)” โดยมีหลักเกณฑ์เเละเงี่่อนไข ดังนี้เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแปลงใหญ่ YSF เป็นต้น
เป็นเกษตรกรที่พร้อมพัฒนาตนเอง เเละมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปฎิบัติตามระเบียบข้อตกลงร่วมกันของตลาดนั้ดเกษตรธงเขียว
มีความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าเเละรักษาความสะอาดบริเวณจุดที่จำหน่ายสินค้าของตนเอง นำขยะของตนเองกลับบ้านทุกครั้ง ห้ามทิ้งไว้ที่ตลาด
เสียค่าธรรมเนียมบำรุง รักษา สถานที่จำหน่าย ตามความเหมาะสม เช่น ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ประชาสัมพันธ์แจ้งการเลสี่ยงทายพระโคเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุจิรา คิดอ่าน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้เรื่อง 7 มูลสัตว์สารพัดประโยชน์

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ประชาสัมพันธ์แจ้ง วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 มีการแจกต้นกล้าไม้นานาพันธ์ให้กับประชาชนชาวบ้านที่ไปร่วมงานจัดงานขึ้นทุกปีเพื่อแจกจ่ายต้นกล้าไม้ให้กับทุกคนเพื่อจะนำไปปลูกในที่ดินของตนเอง ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะจังหวัดลำปาง

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวเมธวรรณ ธรรมนูญ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชมพู ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจิรา คิดอ่าน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์

ตำบลกล้วยเเพะ

20 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจิรา คิดอ่าน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ ประชาสัมพันธ์เอกสารให้ความรู้เรื่อง 7 มูลสัตว์สารพัดประโยชน์เเละใบพืชบอกอาการดินขาดธาตุอะไร

 

24 พฤษภาคม 2567 นางสาวนุชจิรา คิดอ่าน นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการเกษตร เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมาวิเคราะห์

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า