〈 ตำบลปงแสนทอง 〉

 

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 การสำรวจประสานงาน ติดตามงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค

   

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 คณะกรรมการชุมชนดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดของชุมชน
 • วันที่ 3 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรมด้านสังคมร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือฯ เข้าเยี่ยม นายบรรเจิด แก้วน่าน และนางใส ศรีตาบุตร

 • วันที่ 9 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังตื่นรู้สู้ภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ปี 2567

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนร่วมจัดงานบอลล์การกุศลปงแสนทอง

  

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567 การจัดโครงการสร้างเสริม เติมทักษะสู่อาชีพดีพร้อม

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกิจกรรมต้อนรับ นายกเศรษฐา ทวีสิน

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศบาลฯทำการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

  

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมเป็นเจ้าภาพสถานที่และอำนวยความสะดวกการประชุมประธานชุมชน

   

 • วันที่ 31 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2567

     

2. ชุมชนบ้านหมอสม

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 การร่วมกิจกรรมแข่งขันทำลาบและส้มตำ

  

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567 กิจกรรมการเตรียมของชำร่วยงานเปิดป้ายชุมชนบ้านหมอสม

  

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 งานบวงสรวงหอเสื้อวัดชุมชนบ้านวังแคว้ง

  

 • วันที่ 11-15 มีนาคม 2567 กิจกรรมการเตรียมสถานที่เปิดป้ายชุมชน  บ้านหมอสม

  

 • วันที่ 16 มีนาคม 2567 งานวันเปิดป้ายที่ทำการชุมชนบ้านหมอสม

   

 • วันที่ 16 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมงานผ้าป่าบ้านป่ากล้วย

  

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 กิจกรรมอบรมการป้องกันไข้เลือดออก

  

 • วันที่ 21 มีนาคม 2567 ร่วมสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านร่อง ต.ต้นธง

  

 • วันที่ 22 – 25 มีนาคม 2567 การวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเลขที่ 215/1 และ 395

  

 • วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2567 การติดตั้งปั๊มระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยบ้านหมอสม

  

3. ชุมชนบ้านวังแคว้ง

 • วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 กิจกรรมการพัฒนาวัดเพื่อจัดงานบวงสรวง

  

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 กิจกรรมบวงสรวงหอเสื้อวัด

  

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 โครงการสร้างเสริม เติมทักษะสู่อาชีพดีพร้อม

  

4. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • วันที่ 10 มีนาคม – 25 เมษายน  2567 กิจกรรมการพักผ่อนในลุ่มแม่น้ำวังลำปางกลางปาร์ค

  

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 กิจกรรมการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

  

5. ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

 • วันที่ 3 มีนาคม 2567 กิจกรรมงานสถาปนา 100 ปี โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง

  

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 กิจกรรมงานเปิดป้ายที่ทำการประธานชุมชน

  

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 กิจกรรมพัฒนาชุมชนซอย 10 และ 12

  

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 กิจกรรมตัดต้นไม้ในโรงเรียนที่บดบังไฟสปอร์ตไลท์ข้างสนามฟุตบอล

   

 • วันที่ 15 มีนาคม 2567 ร่วมแสดงความยินดีงานเปิดป้ายชุมชนบ้านหมอสม

   

 • วันที่ 16 มีนาคม 2567 ร่วมงานฉลองโดมและกำแพงวัดป่ากล้วย

  

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 กิจกรรมทำความสะอาดแผงโซล่าเชลล์ที่ใช้กับประปาชุมชน

   

 • วันที่ 16 – 24 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมทำความสะอาดประปาของชุมชน

   

 • วันที่ 25 มีนาคม 2567 กิจกรรมนำถังขยะแจกให้กับประชาชนในชุมชน

   

6. ชุมชนบ้านหลวง

 • วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 คณะกรรมการนำเสนอเรื่องการขอกู้และการรับสมัครสมาชิก กทบ. ตำบลปงแสนทอง

   

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวเตาแก๊สและเครื่องครัว ณ วัดนาน้อย

   

7. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์

   

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 กิจกรรมประชุมกลุ่มจิตอาสาชุมชนบ้านไร่นาน้อย

  

 • วันที่ 5 มีนาคม 2567 โครงการเก็บสายสื่อสารโทรคมนาคม

 

 • วันที่ 30 มีนาคม 2567 พัฒนาสตรีไร่นาน้อยบอลล์

 

8. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • วันที่ 5 มีนาคม 2567 กิจกรรมซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงชุมชนบ้านกาดใต้

   

 • วันที่ 6 มีนาคม 2567
  • กิจกรรมกรวดน้ำประปาชุมชนบ้านกาดใต้
 1.   
  • โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

                

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567 กิจกรรมซ่อมแซมไฟฟ้าและแสงสว่างถนนสาธารณะ

  

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567 จัดเตรียมสถานที่จัดงานฉลองตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านกาดใต้และจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุบ้านกาดใต้

   

 • วันที่ 21 มีนาคม 2567 ติดตั้งสปอร์ตไลท์จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุบ้านกาดใต้

   

 • วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 จัดงานฉลองตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านกาดใต้ และจัดงานประเพณีสรงน้ำ+พระธาตุบ้านกาดใต้

   

9. ชุมชนบ้านช้าง

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 ร่วมงานสัมพันธ์สามัคคี 100 ปี โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง

   

 • วันที่ 23 มีนาคม 2567 อบรมโครงการคัดกรองและสร้างความรู้ผู้สูงอายุป้องกันภาวะสมองเสื่อม

10. ชุมชนบ้านสบตุ๋ย

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 กิจกรรมอบรมไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึม ไม่เศร้า ทานข้าวอร่อย

   

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยภายในชุมชน

   

 • วันที่ 15 มีนาคม 2567 กิจกรรมตรวจสอบการทำ OVERLAY ผิวถนน ซอย 1,4 และ 6

   

 • วันที่ 15 มีนาคม 2567 กิจกรรมพัฒนาท่าน้ำสะพานดำเพื่อทำเป็นจุดพักผ่อนเล่นน้ำ (สบตุ๋ยปาร์ค)

   

11. ชุมชนมงคลกาญจน์

 • วันที่ 1 มีนาคม 2567 กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างซอยร่มเย็น

 • วันที่ 1 มีนาคม 2567 โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอลฟัลท์ ฯ บ้านเลขที่ 679 – 534

   

 • วันที่ 3 มีนาคม 2567 กิจกรรมทำความสะอาดภายในชุมชน

   

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567
  • ตัดต้นไม้ต้นขี้เหล็กบริเวณที่ออกกำลังกายชุมชน
 1.    
  • กิจกรรมสำรวจพื้นที่ติดตั้งโครงเหล็กติดป้ายประชาสัมพันธ์

                  

12. ชุมชนศรีสง่า

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567 กิจกรรมคณะกรรมการชุมชนศรีสง่าไปร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี

  

 

13. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • 3 มีนาคม 2567 ประชุมชี้แจงฌาปนกิจสงเคราะห์แม่กืย-สำเภา พร้อมเลือกกรรมการชุดใหม่ดำเนินการ

   

 • 15 มีนาคม 2567 ปรับปรุงถนนลานหน้าวัดแม่กืย

   

 • 16 มีนาคม 2567 ล้างทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

   

 

14. ชุมชนบ้านสำเภา

 • วันที่ 11 มีนาคม 2567 กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในชุมชน ฯ

      

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่สรงน้ำพระธาตุ

   

 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 กิจกรรมสรงน้ำพระธาตุภายในชุมชน

   

 • วันที่ 29 มีนาคม 2567 กิจกรรมซ่อมไฟส่องสว่างในชุมชน (ไฟกิ่ง)

 

15. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

 • วันที่ 11 มีนาคม 2567 โครงการประชาอาสาร่วมกันรักษาคุณภาพอากาศ

   

 • วันที่ 14 มีนาคม 2567 กิจกรรมมอบถังขยะที่ได้รับจากเทศบาลฯ

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 โครงการมหกรรมสร้างคุณภาพดี วิถีคนเขลางค์นคร

〈 ตำบลชมพู 〉

 

1. ชุมชนบ้านย่าเป้า

 • วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะกรรมการชุมชนได้ร่วมกับเทศบาลฯสำรวจน้ำตามโครงการอนุรักษ์แม่น้ำวัง

   

 • วันที่ 18 มีนาคม 2567 โครงการเพาะเห็ดฟางทาง กศน.(ศกร.) ให้กับคนในชุมชน

   

2. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 ทำบุญฉลองศาลาหลวงพ่อเกษมเขมโก ณ วัดบ้านฟ่อน

   

3. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • วันที่ 31 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำภายในชุมชน

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 งานปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชน

   

 • วันที่ 16 มีนาคม 2567 กิจกรรมล้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

   

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 การอบรมโครงการชุมชนบ้านห้วยหล่อปลอดภัยช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยไข้เลือดออก

      

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567 กิจกรรมงานตัดกิ่งไม้ในวัดห้วยหล่อ

   

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 โครงการอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนเขลางค์นคร

 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออกสำรวจลูกน้ำยุงลายภายในชุมชน

   

 • วันที่ 31 มีนาคม 2567 กิจกรรมงานทาสีศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

   

4. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 การพัฒนาพื้นที่บริเวณเขตวัดสันปินไชย

   

 • วันที่ 4 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมออกโรงทาน น้ำดื่ม และทำขนมหวาน

   

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล

   

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 ร่วมกันทำกิจกรรมประกอบพัดลมฮาตาริขนาด 22 นิ้ว

   

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 การร่วมกิจกรรมวัดความดันให้กับผู้สูงอายุ

   

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 การร่วมประชุมตามโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน

   

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเพียงพอ

   

 • วันที่ 15 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมกับ จนท.อบจ.ในการมอบงานด้านจราจรบนท้องถนน

   

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

   

 • วันที่ 18 มีนาคม 2567 การจัดกิจกรรมออกกำลังกายตามจังหวะ

   

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 การร่วมกิจกรรม “มหกรรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนเขลางค์นคร”
 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 โครงการชุมชนปลอดภัยช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก

   

 • วันที่ 25 มีนาคม 2567 การจัดกิจกรรมร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้าน
 • วันที่ 25 มีนาคม 2567 งานต้อนรับพระครุสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล เขต 1 พร้อมรับตราตั้งพระอุปัชฌาย์

   

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตามเสาไฟกิ่งภายในชุมชน

   

5. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1

 • วันที่ 3 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมจัดโรงทานศพพระราชธรรมลังกาในพิธีพระราชเพลิงศพ  พระราชธรรมลังกา(จันทร์ กตปุญโญ)

  

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมกันบูรณะปรับปรุงซุ้มประตูวัด และกำแพงวัด

  

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 โครงการติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

   

 • วันที่ 23 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมเจ้าหน้าที่เทศบาลออกสำรวจตรวจสอบผู้ยากไร้และผู้ยากจนชุมชน

   

6. ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2

 • มีนาคม – เมษายน 2567 โครงการขยายเขตประปาภายในชุมชน

   

 • วันที่ 25 มีนาคม 2567 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

   

7. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก

 • วันที่ 5 มีนาคม 2567 รับมอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้าน นางนงนุช ท้าวบุญเรือง

   

 • วันที่ 15 มีนาคม 2567 นำส่งผู้ป่วยไร้ญาติเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลำปาง

   

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

   

 • วันที่ 21 มีนาคม 2567 ล้างบ่อประปาภายในชุมชนล้างบ่อประปาภายในชุมชน

   

8. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • วันที่ 5 มีนาคม 2567 กิจกรรมซ่อมไฟส่องสว่างชุมชนภายในชุมชน

   

 • วันที่ 6 มีนาคม 2567 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยภายในชุมชน

   

9. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • วันที่ 4 มีนาคม 2567
  • โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 2 ภายในชุมชน
 •    
  • โครงการซ่อมแซมแสงสว่าง (ไฟกิ่ง) บริเวณซอย 4 ภายในชุมชน

                 

 

10. ชุมชนบ้านชมพู

 • 1 – 30 มีนาคม 2567 โครงการบ้านพอเพียง

      

 • 9 มีนาคม 2567 ร่วมงานบุญวัดบ้านฟ่อน

 • 10  มีนาคม 2567 โครงการชุมชนบ้านชมพูปลอดภัยช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

   

 • 11 มีนาคม 2567 ร่วมอบรมประชาอาสาร่วมกันรักษาคุณภาพอากาศ

   

 • 15 มีนาคม 2567 อบรมอาชีพระยะสั้น สลัดโรล เครื่องดื่มมอคเทล

   

 • 16 17 และ 30 มีนาคม 2567 พัฒนาลานหน้าวัด

   

 • 16 17 และ 30 มีนาคม 2567 ซ่อมไฟส่องสว่าง

   

 • 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 ประชุมอบรมชุมชนเข้มแข็ง

   

 • 1-31 มีนาคม 2567 ผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพูเยี่ยมผู้ป่วย

 • 1-31  มีนาคม 2567 ออกกำลังกายผู้สูงอายุบ้านชมพู

   

 • 1-31 มีนาคม 2567 สำรวจค่าออกซิเจนในแหล่งน้ำชุมชนบ้านชมพู

   

 • 1-31 มีนาคม 2567 กาดเจ๊า เก๊าศรี

    

11. ชุมชนบ้านจอมเมือง

 • วันที่ 18 มีนาคม 2567 โครงการติดตั้งกล้องและตรวจรับกล้อง CCTV ภายในชุมชนบ้านจอมเมืองทั้ง 11 จุด

12. ชุมชนบ้านหนองยาง

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการสตรีร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและร่วมพิธีพระราชเพลิงศพ พระออราชะรรมมาลังการ (จันทร์ กตปุญโญ)

   

 • วันที่ 4 มีนาคม 2567 กิจกรรมปรับถนนหน้าปากทางเข้าหมู่บ้าน

   

 • วันที่ 6 มีนาคม 2567 กิจกรรมซ่อมบำรุงไฟกิ่งชำรุด

   

 • วันที่ 7 มีนาคม 2567 กิจกรรมติดตามการดำเนินการลดขยะเปียกในชุมชน

   

 • วันที่ 9 มีนาคม 2567 กิจกรรมติดตามโครงการงานวางท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 167

   

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริ

   

 • วันที่ 23 มีนาคม 2567 กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนบ้านหนองยางร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

   

 • วันที่ 23 มีนาคม 2567 กิจกรรมดับเพลิงไฟไหม้ภายในชุมชน

   

 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 กิจกรรมการร่วมสรงน้ำพระธาตุวัดบ้านร้องต้นธง

   

 • วันที่ 25 มีนาคม 2567 กิจกรรมการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

   

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 กิจกรรมอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน
 • วันที่ 30 มีนาคม 2567 กิจกรรมการร่วมสรงน้ำพราตุวัดบ้านกาดเมฆ

   

 • วันที่ 31 มีนาคม 2567 กิจกรรมการพัฒนาทำความสะอาดถนนเส้นหลักในชุมชน

   

13. ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

 • วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2567 ประธานกรรมการและกรรมการชุมชน ร่วมและช่วยงานในงานศพในชุมชนแพะดอนตัน

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 ประธานกรรมการและกรรมการชุมชนเยี่ยมคนป่วยในชุมชน

 

14. ชุมชนบ้านต้า

 • วันที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติทำอาหารและเครื่องดื่ม

 • วันที่ 30 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมปูพื้นผิวอาคารอเนกประสงค์ด้วยคอนกรีต

 

15. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำหลังวัดลำปางกลางตะวันออก และกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดต้นไม้ที่โดนพายุพัดล้มขวางทางขึ้น – ลงสะพาน

   

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 กิจกรรมพิธีการต้อนรับพระครูสัญญาบัตร ,พัดยศ ,ไตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

   

16. ชุมชนบ้านร้อง

 • วันที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนบ้านร้อง

   

 • วันที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าศาลาประชารังสรรค์

   

 • วันที่ 6 มีนาคม 2567 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีตพร้อมปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต

   

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567 โครงการทำปุ๋ยหมักภายในวัดบ้านร้องต้นธง

   

 • วันที่ 9 มีนาคม 2567 โครงการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน

   

 • วันที่ 18 มีนาคม 2567 โครงการทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัดเพื่อเตรียมการจัดงานพิธีเปิดป้ายและฉลองศาลาประรังสรรค์และงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธเจดีย์ศรีต้นธง

   

 • วันที่ 22 มีนาคม 2567 โครงการติดตามการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

   

 • วันที่ 22 มีนาคม 2567 โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง

 • วันที่ 23 มีนาคม 2567 โครงการเปิดป้ายและแลองศาลาประชารังสรรค์(โดม)

   

 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 โครงการสรงน้ำพระพุทธเจดีย์สรีต้นธง และทำบุญศาลาประชารังสรรค์

   

 • วันที่ 26 มีนาคม 2567 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ

   

 • วันที่ 26 มีนาคม 2567 โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดตามโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยวิถีชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

   

15. ชุมชนบ้านกลางทุ่ง

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 โครงการติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

   

 

16. ชุมชนบ้านป่าแลว 1

 • วันที่ 7 มีนาคม 2567 การจัดระเบียบสายสื่อสารตามแนวถนนภายในชุมชน

   

 • วันที่ 22 มีนาคม 2567 การลงพื้นที่ตรวจถังขยะเปียกภายในชุมชน

 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 โครงการเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 กรรมการชุมชน ร่วมกับ อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุ

 

17. ชุมชนบ้านหนองเจริญ

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 โครงการติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชนบ้านหนองเจริญ

   

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพดีวิถีคนเขลางค์นคร ณ โรงยิมเมเซียม

   

 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2567

   

〈 ตำบลพระบาท 〉

 

1. ชุมชนบ้านป่าขาม

 • วันที่ 1 มีนาคม 2567 กรรมการชุมชนวัด เทศบาล ประชุมหารือเรื่องวัดนำร่องการท่องเที่ยว

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 สำรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชน

 • วันที่ 5 – 20 มีนาคม 2567 กิจกรรมการวางท่อระบายน้ำในชุมชน

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567 ร่วมอบรมและรับใบประกาศอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 ร่วมกิจกรรมอบรมโครงการป่าขามร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 กรรมการ อสม. ร่วมกันพัฒนาเพื่อเตรียมสถานที่จัดงานบอล

 • วันที่ 26 มีนาคม 2567 สำรวจจุดวางท่อระบายน้ำในชุมชนอุ่นไอรัก(ป่าขาม)

2. ชุมชนลำปางคูน

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมหลอดไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง) ที่ ซอย 8 10 และ ซอย 12

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมประตูรั้วบ้านของประชาชนในชุมชน

 • วันที่ 16 มีนาคม 2567 โครงการซ่อมแซมหลอดไฟซุ้มทางเข้าชุมชนลำปางคูน ซอย 8

 • วันที่ 26 มีนาคม 2567 โครงการซ่อมแซมหลอดไฟสว่าง(ไฟกิ่ง) ที่ซอย 3,4,7,11 และ 18

3. ชุมชนธนวรรณ

 • วันที่ 22 มีนาคม 2567 ร่วมสำรวจพื้นที่ทำโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำตามแผนชุมชนปี 2568 ร่วมกับกองช่าง

   

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 กิจกรรมร่วมสำรวจและความสูงที่จะติดตั้งกล้อง CCTV กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ

   

 • มีนาคม – สิงหาคม 2567 กิจกรรมโครงการออกกำลังกายเจ้าเข้าจังหวะ

   

4. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • วันที่ 25 มีนาคม 2567 สำรวจถนนที่ทำในปีงบประมาณ 2568

   

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำรวจเครื่องเสียงตามสาย (เพิ่มเติม)

5. ชุมชนหนองปล้อง

 • วันที่ 7 มีนาคม 2567 กิจกรรมประชุมประชาคมและทบทวนแผนชุมชน

   

 • วันที่ 25 มีนาคม 2567 กิจกรรมล้างแผงโซล่าเชลล์ประปาหมู่บ้านและช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายภายในชุมชน

   

6. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 15 มีนาคม 2567 กรรมการชุมชนร่วมกับผู้สุงอายุร่วมกันตัดหญ้าริมทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อความสะอาดเรียบร้อย และปรับปรุงทัศนวิสัย ณ ชุมชนบ้านกอกชุม

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 กรรมการชุมชนร่วมกับผู้สูงอายุร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตเคียงคู่สุขบัญญัติ 10 ประการจากศูนย์บริการสุขภาพบ้านโทกหัวช้างและนิมนต์พระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวัณโณ จากอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายธรรมให้ชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมรับฟัง ณ ชุมชนบ้านกอกชุม

7. ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • วันที่ 7 มีนาคม 2567
  • อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำควบคุมไข้เลือดออกชุมชน
  • การสำรวจถนนนซอย ๘ ที่ชำรุด

            

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมไฟกิ่งหน้าบ้านเลขที่ 125/236

 • วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะกรรมการได้ร่วมกันตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ประดับและปรับภูมิทัศน์บริเวณป้ายชุมชน

 • วันที่ 16 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุดถนนเชื่อมซอย 8/6 กับถนนจิตต์อารี – เฮือนสายคำ

 • วันที่ 16 มีนาคม 2567 นำถังดับเพลิงของชุมชนมาช่วยดับเพลิงที่ไหม้สถานประกอบการร้านอาหาร เลขที่ 125/98

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567 คณะกรรมการ และ อสม. ร่วมกันทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ชุมชนในการป้องกันไข้เลือดออก

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567 การสำรวจและวัดพื้นที่อาคารอเนกประสงค์เพื่อปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

 • วันที่ 20 มีนาคม 2567
  • เทศบาลได้เข้ามาบริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยของชุมชน
 • กรรมการพาเจ้าหน้าที่ พมจ.และเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาพูดคุยของผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงร่อนเร่อยู่จังหวัดปทุมธานี
  • วันที่ 22 มีนาคม 2567 คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุดของซอย 4
 • วันที่ 26 มีนาคม 2567 การซ่อมแซมถนนซอย 4 และซอย 11/1 ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต

8. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 กิจกรรมซ่อมไฟกิ่งในชุมชน

   

 

9. ชุมชนบ้านป่าแลว 2

 • วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2567 คณะกรรมการชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรทำการขยายไหล่ถนนในชุมชน

   

 • วันที่ 27 มีนาคม 2567 กรรมการชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลสำรวจเครื่องเสียงตามสายในชุมชนที่ชำรุดเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่และทำการขยายเขตเพิ่มเติม

 

10. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • วันที่ 19 มีนาคม 2567 การลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2567

 • วันที่ 18 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมไฟสาธารณะซอยข้างทางรถไฟ

 

11. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • วันที่ 7 มีนาคม 2567 กรรมการชุมชนร่วมกับกลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดห้องเครื่องเสียงของชุมชน

   

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 กรรมการชุมชนร่วมกันทำความสะอาดวัด

   

〈 ตำบลกล้วยแพะ 〉

 

1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • วันที่ 7 มีนาคม 2567 ซ่อมแซมห้องน้ำสุสานชุมชนบ้านกล้วยหลวง

   

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567 เข้าร่วมโครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก

   

 • วันที่ 11 มีนาคม 2567 กิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟส่องทางบนสัญจรในเขตชุมชน

   

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 กิจกรรมตัดหญ้าเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดกล้วยหลวง

   

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 กิจกรรมการดำเนินการตัดเย็บผ้าสแลนกันแดด

   

 • วันที่ 14 มีนาคม 2567 กิจกรรมจิตอาสาสร้างศาลาวัดดอยม่วงคำ

   

2. ชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา

 • วันที่ 8 มีนาคม 2567 กิจกรรมล้างแผงโซล่าเชลล์ และกำจัดหญ้าตามไหล่ทาง

   

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการประธานสตรี

   

 • วันที่ 23 มีนาคม 2567 กิจกรรมทอดผ้าป่า ณ วัดพระเจ้านั่งแท่น

   

 • วันที่ 30 มีนาคม 2567 กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

   

 

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • วันที่ 6 มีนาคม 2567 กิจกรรมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในชุมชนร่วมกับ มทบ.32

   

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 กิจกรรมไฟส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)

   

4. ชุมชนบ้านกล้วยม่วง

 • วันที่ 3 มีนาคม 2567 โครงการทาสีสะพานระหว่างชุมชนบ้านกล้วยม่วงและชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • วันที่ 4 มีนาคม 2567 โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและไฟกิ่งบริเวณซอย

 • วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณซอย 10 ถนนท้ายชุมชน

 • วันที่ 15 มีนาคม 2567 โครงการทำความสะอาดลานวัดและภายในวัดพระเจ้านั่งแท่น

 • วันที่ 24 มีนาคม 2567 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุและงานฉลองศาลาบำเพ็ญบุญ

5. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • วันที่ 2 มีนาคม 2567 ต้อนรับนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าไฟป่ากรมป่าไม้ กองบรรเทาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เยี่ยมจุดสกัดไฟป่าห้วยน้ำขาว

   

 • วันที่ 3 มีนาคม 2567 ดับไฟไหม้สวน แม่ไข่ และบริเวณใกล้เคียง

   

 • วันที่ 12 มีนาคม 2567 กิจกรรมรับมอบของ อาหาร เครื่องดื่ม จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ สนับสนุนจุดสกัดไฟป่าห้วยน้ำขาว

   

 • วันที่ 13 มีนาคม 2567 กิจกรรมเทพื้น ต่อเติมหลังคาบริเวณสุสาน

   

 • วันที่ 17 มีนาคม 2567 จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณห้วยน้ำขาว

   

6. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • วันที่ 10 มีนาคม 2567 กลุ่มผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมอบรมโครงการผู้สูงวัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ณ วัดพระแท่น

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า