การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านปงแสนทอง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมกันเตรียมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปงแสนทอง

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดปงแสนทอง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมงานลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ณ วัดปงแสนทอง

               

2. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันเตรียมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีก้ำ

                

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ ณ วัดศรีก้ำ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ เตรียมงานประเพณีลอยกระทง ณ วัดศรีก้ำ

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมทำบุญงานประเพณีสักการะสรงน้ำพระสัมฤทธิ์ ถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดศรีก้ำ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังเทศน์ จุดประทีปและปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันลอยกระทง ณ วัดศรีก้ำ

               

3. บ้านลำปางกลางตะวันตก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกันเตรียมงานกฐินสามัคคี ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกันเตรียมโคมไฟ เครื่องสักการะเพื่อใช้ในงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานของชุมชน ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานของชุมชน ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

4. ชุมชนบ้านไร่นาน้อย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนาน้อย

               

5. ชุมชนบ้านหนองบัว

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองบัว ร่วมงานสวดอภิธรรมศพในชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองบัว

               

6. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดกู่มอญ (บ้านสันกลาง)

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดทุ่งกู่ด้าย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ประดิษฐาน ณ อาคารโสภณประชาราษฎร์สามัคคี 2

               

7. ชุมชนบ้านกาดใต้

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดใต้ ร่วมจุดบูชาผางประทีปบูชา เนื่องในวันลอยกระทง ณ วัดกาดใต้

               

8. ชุมชนบ้านกาดโป่ง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดโป่ง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระ ณ วัดกาดโป่ง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดโป่ง ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกาดโป่ง

               

9. ชุมชนมงคลกาญจน์

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนมงคลกาญจน์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ณ วัดสบตุ๋ย

               

10. ชุมชนบ้านแม่กืย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดแม่กืย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดแม่กืย

               

11.ชุมชนบ้านสำเภา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญถวายผ้าจำนำพรรษา ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสำเภา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังเทศน์ จุดประทีปและปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันลอยกระทง ณ วัดสำเภ

               

12. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไร่ข่วงเปา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตัดต้นไม้ สองข้างทางเข้าหมู่บ้าน ณ ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมกันเตรียมสถานที่งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าโพธิญาณรังสี

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าโพธิญาณรังสี

                 

13. ชุมชนบ้านไร่สันติสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี  ณ สำนักสงฆ์ไร่สันติสุข

               

 

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านฟ่อน

               

2. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี  ณ วัดห้วยหล่อ

               

3. ชุมชนบ้านศาลาดอน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมงานพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมพิธีสืบชะตาของชุมชน ณ วัดสันปินไชย (ศาลาดอน)

               

4. ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีและร่วมนำอาหารแจกโรงทาน ณ วัดกาดเมฆ

                 

5. ชุมชนบ้านศรีปงชัย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมกันเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีปงชัย

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมประกอบพิธีเลี้ยงเสื้อวัด ณ วัดศรีปงชัย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมกันประดับตกแต่งสะเปาเนื่องในวันลอยกระทง

             

6. ชุมชนบ้านชมพู ชุมชนบ้านจอมเมือง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ร่วมกันเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชมภูหลวง

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชมภูหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดชมภูหลวง

               

7. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมกันเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

8. ชุมชนบ้านต้า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมนำน้ำสมุนไพรแจกโรงทานงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดนากิ๋มใต้ อ.เกาะคา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดบ้านต้า

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้า ร่วมงานประเพณีลอยกระทงของชุมชน ณ ริมน้ำหลังวัดบ้านต้า

             

9. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและนำขนมหวานออกโรงทาน ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์เนื่องในวันพระ ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันจัดทำข้าวกล่องออกโรงทาน งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีและพิธีวางศิลาฤกษ์ อุโบสถกลางน้ำ ณ วัดโป่งร้อน อ.เกาะคา

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและร่วมฟ้อนรำต้อนรับกฐินสามัคคีของบ้านชมพู ณ วัดชมภูหลวง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันเตรียมโคมไฟ เครื่องสักการะเพื่อใช้ในงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตานของชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมทำบุญหล่อพระและงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                 

10.ชุมชนบ้านร้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายตอนเย็นทุกวัน

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

               

11.ชุมชนบ้านหนองเจริญ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองเจริญ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองเจริญ

               

 

ตำบลพระบาท

1. ชุมชนลำปางคูน

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนลำปางคูน

               

2. ชุมชนธนวรรณ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนธนวรรณ ร่วมทำบุญออกโรงทานงานบุญ  ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2566 ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก

               

3. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมงานฌาปนกิจศพหลวงตาประเสริฐ ปญฺญาสโภ ณ วัดกู่แก้ววิเวกการาม

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมกันเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโทกหัวช้าง

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโทกหัวช้าง

               

4. ชุมชนบ้านหนองปล้อง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระบาท

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันลอยกระทง ณ ชุมชนบ้านหนองปล้อง

               

5. ชุมชนบ้านกอกชุม

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ในรอบปี ณ ศาลาประชาร่วมใจวัดกอกชุม

             

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบสิ่งของช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านกอกชุม

               

                                                                    

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีของชุมชน และร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ณ วัดกอกชุม

                 

6. ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

               

7. ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน และมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

             

 

ตำบลกล้วยแพะ

1.ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมทำบุญออกโรงทานงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระแท่น

             

2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชนและมอบเงินช่วยเหลือ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวาระการแต่งตั้งศิษยาภิบาลและกรรมการคริสตจักร ณ คริสตจักรอำเภอเสริมงาม

               

3.ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ ทุกวันพระ ณ วัดม่อนธาตุ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดม่อนธาตุ

               

4. ชุมชนบ้านหัวฝาย

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกิจกรรม ซื้อ-ขายขยะและช่วยกันคัดแยกขยะ ณ ชุมชนบ้านหัวฝาย

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญออกโรงทานงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหัวฝาย

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมฟ้อนรำ งานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2566 ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก

               

5. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกันเตรียมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระแท่น

               

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระแท่น

                 

 • กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกันช่วยเหลืองานศพในชุมชน ณ ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

               

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า