การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

» ในนามคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง «
◊ ส่งมอบของรางวัลฉลากการกุศลของกลุ่มสตรีตำบลปงแสนทองให้กับผู้โชคดีที่ถูกรางวัล ทั้ง 2 ชุมชน ได้แก่ 
– รางวัลที่ 1 เครื่องชักผ้า ผู้โชคดีได้แก่ สตรีชุมชนบ้านไร่สันติสุข
             
– รางวัลที่ 2 ตู้เย็น ผู้โชคดีได้แก่ สตรีชุมชนบ้านมงคลกาญจน์
             
ลงพื้นที่มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
           
       
1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ช่วยกันทำความสะอาดวัด
          
           
– กลุ่มสตรีร่วมกันตกแต่งต้นคาเพื่อใช้ในงานบุญ
     
– กลุ่มสตรีร่วมกันคัดแยกเครื่องใช้เพื่อเตรียมจำหน่ายในกิจกรรมสอยดาว
           
– กลุ่มสตรีปรึกษาหารืองานกิจกรรมของกลุ่มสตรีในชุมชน
           
2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน
     
– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด
        
3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม  ร่วมกันจัดเตรียมงานกิจกรรมของชุมชน
                 
4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ร่วมกับทางเทศบาลฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
           
       
– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด
           
– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน
        
         
– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนประชุมหารืองานต่าง ๆ ในชุมชน
       
– กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เพื่อนำมาปรับใช้ในกลุ่มสตรี
        
5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กแรกเกิดในชุมชน
       
6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง
          
7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย  ร่วมกับทางวัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในชุมชน
        
– กลุ่มสตรีทำอาหารจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี
              
– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
         
8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่สันติสุข  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

         

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา  ทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย
           

ตำบลชมพู

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพูประชุมปรึกษาหารือกัน เรื่องการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีตำบลชมพู «
       
       
1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน  ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาบริเวณท่าน้ำ
              
– กลุ่มสตรีร่วมกันทำโคมไฟประดับงานล่องสะเปา
           
– กลุ่มสตรีร่วมกันคัดแยกเครื่องใช้เพื่อเตรียมจำหน่ายในกิจกรรมสอยดาว
            
2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน  จัดเตรียมดอกไม้และสถานที่เพื่อเตรียมใช้ในงานต่าง ๆ ในชุมชน
     
– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
       
– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ
           
– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัดและห้องเก็บของ
             
              
3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า1  ร่วมกับทางเทศบาลฯ มอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
           
4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก  ร่วมกับทางเทศบาลฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน
5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีปงชัย  ช่วยกันทำความสะอาดวัด
      
6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู  ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน
           
         
– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
           
– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานบุญ
         
– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน
              
– กลุ่มสตรีร่วมกันตกแต่งสะเปาลอยน้ำ
           
– กลุ่มสตรีร่วมเดินขบวนประเพณีล่องสะเปา
       
          
7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
       
– กลุ่มสตรีร่วมกันจัดเตรียมงานกิจกรรมของชุมชน
     
8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านต้า  ทำความสะอาดวัดและโรงครัว
     
9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง  ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมมอบสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน
     
– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน
     

ตำบลพระบาท

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพระบาทลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค «
       
     
1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด  ช่วยกันทำความสะอาดวัด
       
– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปรึกษาหารือกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
– กลุ่มสตรีเข้าร่วมอบรมกฎหมายในชุมชน
         
– กลุ่มสตรีร่วมกันจัดเตรียมงานกิจกรรมของชุมชน
     
2. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ  ช่วยกันทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์
       
3. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ  ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพระบาทเยี่ยมกลุ่มเปาะบางชุมชนลำปางคูน
             
– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปรึกษาหารือเรื่องงานต่าง ๆ ในชุมชน
         
– กลุ่มสตรีลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมมอบสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน
     
4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง  ทำความสะอาดห้องเก็บของ
     
5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม  ร่วมกับจิตอาสาในชุมชนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย
           
– กลุ่มสตรีร่วมกับทางเทศบาลฯ และจิตอาสามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยบกพร่องทางสายตา
     
     
– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด
         
6. กลุ่มสตรีชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1  ร่วมกับจิตอาสามอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
     
7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

       

ตำบลกล้วยแพะ

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลกล้วยแพะ ประชุมปรึกษาหารือกัน เรื่องการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี «
       
1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทำความสะอาดบ้านให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง
                       
2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง  เข้าร่วมโครงการย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ
          
             
– กลุ่มสตรีซ้อมฟ้อนรำเพื่อแสดงในงานบุญ

               

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า