การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกันยายน 2566

ตำบลปงแสนทอง

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ประชุมชี้แจงเรื่องรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มสตรี และปรึกษาหารือการหารายได้เพิ่มเข้ากลุ่มสตรี «

                    

         

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ฝึกทำบายศรีสร้างความสามัคคีในกลุ่มสตรี

                    

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

         

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

               

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง เรียนรู้การทำขนมเทียนเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้แก่สตรี

               

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ช่วยกันทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

          

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปรึกษาหารือกิจกรรม และงานต่าง ๆ ในชุมชน
       
– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันมหิดล

       

– กลุ่มสตรีร่วมกันติดป้ายชื่อต้นไม้ใหญ่ในชุมชน

         

     

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน

             

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย ช่วยกันทำความสะอาดวัด

         

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือในชุมชน

              

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว ทำโรงทานในงานบุญ

         

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานบุญ

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง ร่วมกันพัฒนาชุมชน

                   

9. กลุ่มสตรีชุมชนมงคลกาญจน์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

       

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ช่วยกันทำความสะอาดวัด ห้องเก็บของ และห้องสมุดในชุมชน
                       
                       
– กลุ่มสตรีรับทำข้าวกล่องจำหน่ายเพื่อหารายได้ให้ให้แก่กลุ่มสตรี

             

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วย ติดเตียงในชุมชนบ้านป่าตัน จำนวน 5 ราย
           
           
11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คุณแม่หลังคลอด ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

             

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยในชุมชน
       

ตำบลชมพู

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพู ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน «
           
1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า เข้าร่วมโครงการ LPG Safety ความรู้สึกดี ๆ มีรอบถัง

                 

– กลุ่มสตรีร่วมตกแต่งต้นคาเพื่อเตรียมสำหรับใช้ในงานบุญ

              

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน ทำโรงทานในงานบุญ

                 

– กลุ่มสตรีร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน
            
– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนประชุมเพื่อปรึกษาการจัดงานต่าง ๆ ในชุมชน

              

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดโรงครัว

           

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ช่วยกันทำความสะอาดวัด
                   
     
– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงานโครงการธรรมะสัญจร ณ วัดสันปินไชย
               
     
– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

                         

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

                   

– กลุ่มสตรีออกกำลังเพื่อสุขภาพ

                 

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ช่วยกันทำความสะอาดวัด

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีปงชัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

         

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู ร่วมทำดอกไม้จันทน์จำหน่ายเพื่อหารายได้เสริมเข้ากลุ่มสตรี
                   
– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
              
                
– กลุ่มสตรีร่วมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการชุมชนในเรื่องงานต่าง ๆ ของชุมชน
        
7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง ปรึกษาหารือกิจกรรมของกลุ่มสตรีในชุมชน
       
– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในชุมชน
            
        
8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอก อบรบการคัดแยกขยะในชุมชน
           
– กลุ่มสตรีร่วมกับทางชุมชน และวัดร่วมบริจาคสิ่งของให้ ผู้ประสบอัคคีภัย

               

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุในชุมชน
     
– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                  

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

                 

– กลุ่มสตรีร่วมทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

        

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยในชุมชน

       

ตำบลพระบาท

» ในนามคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลพระบาท «
– ประชุมชี้แจงสรุปรายรับ – รายจ่ายของกลุ่มสตรีตำบลพระบาท และร่วมปรึกษาเรื่องการจัดงานการกุศลของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
         
– ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์ มอบสวัสดิการและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในตำบล
             
       
– ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาตำบลพระบาท ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนบ้านหนองปล้อง

           

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด ช่วยกันทำความสะอาดวัด

         

2. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ ทำอาหารจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากลุ่มสตรี

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ ร่วมโครงการสุขภาพจิตดี – ตามวิถีชุมชน
           
4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมกับจิตอาสาไฟป่าปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชน
              
5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
               
6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

        

– กลุ่มสตรีร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุให้บริการตัดผมฟรีในชุมชน

                 

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง

       

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน
       
– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปลูกต้นไม้ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม

           

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมกันทำน้ำมันไพลเพื่อสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

        

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันคัดแยกขยะในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีผลิตยาดมสมุนไพรและยาหม่องเพื่อจำหน่ายหารายได้เข้ากลุ่ม

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกับ มทบ.32 และศูนย์ช่วยเหลือตำบลกล้วยแพะ มอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยในตำบล
              
              
– กลุ่มสตรีร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

– กลุ่มสตรีอบรมการทำน้ำสลัดจากกระเทียมโทนดำและกระเทียมโทนดอง

– กลุ่มสตรีรับมอบเครื่องอบกระเทียมโทนดำและอบรมการอบกระเทียมโทนดำ
              
– กลุ่มสตรีร่วมทำกระเทียมโทนดอง

         

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า