การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ทำความสะอาดวัด

          

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน

          

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมนวดแผนไทยเพื่อการกุศล

           

– กลุ่มสตรีฝึกทำบายศรีเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน

              

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

              

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัดและศาลาอเนกประสงค์

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง ทำความสะอาดศูนย์เรียนรู้ชุมชน

       

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกับทางเทศบาลมอบถุงยังชีพปันสุขให้ผู้ป่วยหลังคลอดในชุมชน

       

       

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

     

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย สานตะกร้าเพื่อหารายได้เข้ากลุ่มสตรี

               

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีร่วมกับทางเทศบาลมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

              

– กลุ่มสตรีร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทองและคณะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

              

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

     

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรการทำแซนวิชโบราณ เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มสตรี

           

           

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

                

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสบตุ๋ย ร่วมทำกิจกรรมย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติ

            

       

– กลุ่มสตรีร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทองมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

         

          

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

           

             

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด, ศาลาอเนกประสงค์ และโรงครัว

             

– กลุ่มสตรีร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

           

           

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

         

ตำบลชมพู

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพู ประชุมปรึกษาหารือกันในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี «

           

       

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

               

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

            

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

            

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านห้วยหล่อ เข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน

              

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

             

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปรึกษาหารือการทำน้ำมันเหลืองเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

           

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในชุมชน

             

           

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัดและโรงครัว

           

              

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

             

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 2  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
     
– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน

                 

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ร่วมกันพัฒนาชุมชน

       

– กลุ่มสตรีร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

             

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ร่วมกันพัฒนาชุมชน

          

       

– กลุ่มสตรีร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

            

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู เข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน

            

– กลุ่มสตรีอบรมโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus 2,500 วัน

           

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในชุมชน

           

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัด

         

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในชุมชน

               

        

– กลุ่มสตรีอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับผู้สูงอายุช่วยกันตกแต่งหอมแดงเพื่อหารายได้เสริม

       

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

            

– กลุ่มสตรีอบรมโครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus 2,500 วัน

           

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

       

– กลุ่มสตรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และศูนย์ช่วยเหลือสังคม มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้ในชุมชน

           

           

           

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดลานวัด

                  

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง เรียนรู้การทำสบู่จากสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

       

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแพะดอนตัน ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

        

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน

        

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมอบรมความรู้เรื่องกฎหมาย และคดีความ เพื่อเสริมความรู้ให้กับสตรี

– กลุ่มสตรีร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

           

        

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในชุมชน

       

13. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการสมุนไพรลูกประคบอาการปวด

         

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรการชุมชนจัดกิจกรรมวันแม่พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชน

             

       

– กลุ่มสตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

           

– กลุ่มสตรีปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี

         

14. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกลางทุ่ง ร่วมกันพัฒนาชุมชน

       

15. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว 1 ร่วมกันพัฒนาชุมชนและทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับ มทบ.32 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้ในชุมชน

           

          

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าขาม ร่วมกันพัฒนาชุมชน

           

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด ร่วมโครงการงานชุมชนยั่งยืนบ้านบุญเกิด

         

– กลุ่มสตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

         

        

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการชุมชนบ้านบุญเกิด ตื่นรู้ สู้โรคภัยอุบัติใหม่

      

– กลุ่มสตรีร่วมกันคัดแยกขยะ

          

3. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

       

4. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ ร่วมกับสตรีจิตอาสาตำบลพระบาทลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกในชุมชนหนองปล้อง

       

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีร่วมกับ มทบ.32 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

           

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

               

– กลุ่มสตรีร่วมพัฒนาชุมชนและทำความสะอาดโรงครัว

             

– กลุ่มสตรีเรียนรู้การทำแซนวิชเพือส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

           

6. กลุ่มสตรีชุมชนศรีพูนทรัพย์ ร่วมกันพัฒนาศาลาอเนกประสงค์และลานกีฬา

            

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมพัฒนาชุมชน

          

8. กลุ่มสตรีชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ1 ร่วมพัฒนาชุมชน

       

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก อบรมการทำขนมไทยเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

               

10. กลุ่มสตรีชุมชนป่าแลว 2  ทำความศาลาอเนกประสงค์ชุมชน

         

– กลุ่มสตรีร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในชุมชน

         

– กลุ่มสตรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีร่วมกับ มทบ.32 และศูนย์ช่วยเหลือสังคมได้ร่วมกันมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้

               

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในชุมชน

         

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมกันคัดแยกขยะออมบุญ

                      

– กลุ่มสตรีร่วมกันจัดเตรียมงานเพื่อร่วมขบวนงานสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ

         

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันคัดแยกขยะออมบุญ

         

– กลุ่มสตรีร่วมอบรมการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสมุนไพร

           

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการในชุมชน

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง ฝึกทำบายศรีเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน

             

              

– กลุ่มสตรีร่วมกับผู้สูงอายุมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการในชุมชน

     

– กลุ่มสตรีร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

            

– กลุ่มสตรีร่วมอบรมความรู้เรื่องกฎหมาย และคดีความ เพื่อเสริมความรู้ให้กับสตรี

          

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำใบตองตกแต่งขันโตกในการประกวดการทำอาหาร

                   

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า