การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไร่นาน้อย และชุมชนบ้านหลวง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในชุมชน «

     

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ร่วมปรึกษาหารือกิจกรรมของกลุ่มสตรีในชุมชน

         

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  ช่วยกันทำความสะอาดวัด

                 

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

                 

– กลุ่มสตรีร่วมอบรมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน

           

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง  ช่วยกันทำความสะอาดวัด

              

         

– กลุ่มสตรีร่วมอบรมโครงการคัดแยกขยะในชุมชน

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ร่วมกันพัฒนาชุมชน

         

       

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีทำจุดถ่ายรูปจากอุปกรณ์รีไซเคิล เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มสตรี

           

           

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย ตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

         

– กลุ่มสตรีจัดทำอาหารขันโตกเพื่อหารายได้ให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน

       

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยในชุมชน

         

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว ร่วมฟ้อนในงานบุญ

             

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมกันพัฒนาชุมชน

          

           

– กลุ่มสตรีร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

         

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง ร่วมกันพัฒนาชุมชน

         

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสบตุ๋ย ร่วมกันปลูกต้นฝ้ายเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุในการทำผ้าทอซิ่นตีนจกประจำชุมชน

           

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และกลุ่ม อสม. ช่วยกันพัฒนาชุมชน

         

11. กลุ่มสตรีชุมชนมงคลกาญจน์ ปรึกษาหารือการทำงานของกลุ่มสตรีในชุมชน

     

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด และพัฒนาบริเวณรอบวัด

           

         

13. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

       

14. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ทำโรงทานในงานบุญ

ตำบลชมพู

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพูประชุมปรึกษาหารือกัน เรื่องการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีตำบลชมพู «

          

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า กลุ่มสตรีอบรมการทำไส้อั่ว และการทำเทียนเจล เพื่อหาอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี

                       

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

               

                  

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

                 

               

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดโรงครัวของชุมชน

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านห้วยหล่อ อบรมโครงการต้านภัยปลอดโรคไข้เลือดออก

                   

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ทำความสะอาดวัด

                 

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

         

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

          

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ทำความสะอาดวัด

            

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดศูนย์ชุมชน

       

– กลุ่มสตรีร่วมอบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช

         

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชมพู และตำบลกล้วยแพะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง

            

– กลุ่มสตรีอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

                 

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล และผู้ป่วยติดเตียง

          

           

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการชุมชนบ้านชมพูปลอดภัย ต้านภัยโรคไข้เลือดออก

       

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด และห้องเก็บของ

          

              

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

               

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

             

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมอบรมโครงการต้านภัยไข้เลือดออก

            

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

           

– กลุ่มสตรีร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืมไม่ซึมเศร้า ชุมชนบ้านจอมเมือง

           

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง เรียนรู้การทำสเปรย์หอมจากสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อหาอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี

– กลุ่มสตรีร่วมอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแพะดอนตัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

           

          

– กลุ่มสตรีตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10

               

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน และทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์
    
12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ช่วยกันทำความสะอาดวัด

               

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

              

13. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

       

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการชุมชนบ้านร้องร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

              

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

               

14. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกลางทุ่ง อบรมการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

           

15. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว 1 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางมอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

– กลุ่มสตรีเยี่ยมและให้กำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

       

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าขาม ร่วมอบรมการทำอาหารจานเดียว น้ำยาล้างจาน และยาหม่องสมุนไพรเพื่อหาอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี

       

– กลุ่มสตรีอบรมโครงการชุมชนป่าขามตื่นรู้ สู้โรคอุบัติใหม่

                

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด ร่วมกันพัฒนาชุมชน

               

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดห้องเก็บของชุมชน

                

3. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ ฝึกทำขนมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ ร่วมกับสตรีจิตอาสาตำบลพระบาทลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกในชุมชนบ้านบุญเกิด

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

              

– กลุ่มสตรีร่วมโครงการสุขภาพดีตามวิถีชุมชน

             

6. กลุ่มสตรีชุมชนป่าแลว 2 อบรมโครงการป่าแลว 2 ตื่นรู้สู้โรคภัยอุบัติใหม่

       

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน

         

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาวัด

               

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในชุมชน

           

– กลุ่มสตรีทำโรงทานในงานบุญ

         

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมกันทำขนมและจัดชุดอาหารว่างสำหรับโครงการและงานประชุมต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

           

– กลุ่มสตรีร่วมกันคัดแยกขยะออมบุญ

          

– กลุ่มสตรีทำดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

            

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกันคัดแยกขยะออมบุญ

           

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

         

– กลุ่มสตรีร่วมโครงการความรู้สิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชนตำบลกล้วยแพะ

       

– กลุ่มสตรีบริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบอัคคีภัย

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัย โรคไข้เลือดออก

     

– กลุ่มสตรีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

       

– กลุ่มสตรีต้อนรับคณะนักศึกษาราชภัฏพร้อมกลุ่มนักเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่นเรียนรู้การทำกระเทียมดอง

          

– กลุ่มสตรีร่วมทดสอบการทำกระเทียมดำให้ได้เมล็ดที่สวยและรสชาติอร่อย

           

– กลุ่มสตรีร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

               

– กลุ่มสตรีร่วมกันพัฒนาชุมชน

          

– กลุ่มสตรีร่วมกับทางวัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

           

     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า