การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ

 • ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเอกซเรย์ปอด ณ ชุมชนบ้านปงแสนทอง

                 

 • ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาลาวัดศรีก้ำ

               

 • ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างเสริมสุขภาพจิต ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านศรีก้ำ

               

2. ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุประจำปีของชุมชน

               

 • ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก กลุ่มผู้สูงอายุร่วมจัดเตรียมงานฌาปนกิจในชุมชน

                 

3. ชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง

 • ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง ร่วมกันจัดเตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปี

                 

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดป่าตัมกุมเมือง

               

4. ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

 • ในวันที่ 7,14,21,28 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ ณ วัดกู่สี่ขัณฑ์

                 

 • ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมงานฌาปนกิจศพและมอบเงินช่วยเหลือ ณ ชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย

               

5. ชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 3, 12 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมเยือนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน

               

ตำบลชมพู

1. ชุมชนบ้านฟ่อน

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านฟ่อน ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดบ้านฟ่อน

               

2. ชุมชนบ้านห้วยหล่อ

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านห้วยหล่อ ร่วมกันขุดทำทางระบายน้ำรอบศาลา ณ วัดห้วยหล่อ

               

3. บ้านชมพู บ้านจอมเมือง

 • ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ออกเยี่ยมเยือนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและร่วมงานฌาปนกิจศพ มอบเงินช่วยเหลือ ณ วัดจอมเมือง

                             

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ วัดชมภูหลวง ชุมชนบ้านชมพู ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

               

4. ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมงานสวดอภิธรรมศพในชุมชน

               

5. ชุมชนบ้านร้อง

 • ในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง รวมกลุ่มทำกิจกรรมออกกำลังกายช่วงเย็น ณ ลาดวัดบ้านร้อง

               

 • ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมงานทำบุญครบ 100  วัน ให้แก่ที่ผู้เสียชีวิต ณ วัดบ้านร้อง

               

 • ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน

               

 

ตำบลพระบาท

 1. ชุมชนลำปางคูน

 • ในวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน รวมกลุ่มทำกิจกรรมออกกำลังกายตอนเย็นทุกวัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนลำปางคูน

               

2. ชุมชนสันติภาพ

 • ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสันติภาพ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นอกสถานที่แก่ผู้สูงอายุ  เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติภาพ

                              

                             

3. ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง 

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดบ้านโทกหัวช้าง

               

4. ชุมชนศรีพูนทรัพย์

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนศรีพูนทรัพย์ ร่วมกิจกรรมอบรม เรื่องโรคมะเร็งปอด ณ ศาลาอเนกประสงค์ในชุมชนศรีพูนทรัพย์

               

5. ชุมชนบ้านกอกชุม 

 • ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุในชุมชน

               

6. ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 • ในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1 ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปสมุนไพร ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนจิตต์อารีวิจจเลจ 1

                          

7. ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก

 • ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดบ้านหนองห้าตะวันออก

                           

8. ชุมชนบ้านป่าแลว 2

 • ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 เข้าร่วมตรวจวัดสายตา โครงการกลับบ้านคนละ 1 อันฟรี ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านป่าแลว 2

               

 

ตำบลกล้วยแพะ

 1. ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง

                 

 • ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงานเทศกาลรถม้าคาร์นิวัลนครลำปาง ณ บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา

               

 • ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อรับซื้อ – ขาย ธนาคารขยะ

               

 2. ชุมชนบ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้าณ สถานประกาศบ้านอ้วน ตำบลนาครัว  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

               

 • ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน

               

 • ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

3. ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

 • ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

 • ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นอกสถานที่แก่ผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกล้วยแพะ

                              

                               

4. ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

 • ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำสมุนไพรประคบ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดพระแท่น

               

 • ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นอกสถานที่แก่ผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกล้วยกลาง

                                    

                          

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า