การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนเมษายน 2566

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ “เย็นอ๊ก ม่วนใจ๋” ปี๋ใหม่เมืองเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 13 เมษายน 2566 ณ บริเวณวัดม่อนธาตุ ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง «

                

              

          

                  

         

ตำบลปงแสนทอง

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ออกเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กในตำบล «

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง เข้าอบรมโครงการส่งเสริมสายตาสำหรับผู้สูงอายุ

                           

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดบ้านให้ผู้สูงอายุ

                          

             

– กลุ่มสตรีทำโรงทาน (น้ำสมุนไพร) ในงานบุญ

              

– กลุ่มสตรีร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนซ้อมฟ้อนรำ

                

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำ ณ วัดปงแสนทอง

               

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดวัด

                     

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  ร่วมฟ้อนรำ ณ วัดปงแสนทอง

            

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดวัด

                  

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนแห่ไม้ค้ำสะหลี

                                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง  ทำความสะอาดวัด

                       

– กลุ่มสตรีจัดกิจกรรมสอนการตัดตุงให้กับสตรีในชุมชน

                       

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  จัดกิจกรรมสอนการตัดตุงให้กับสตรีในชุมชน เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

                         

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนทำความสะอาดภายในชุมชน

                  

                  

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนแห่ไม้ค้ำสะหลี

                   

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย  ฝึกทำบายศรีเพื่อฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรี

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีแปดเป็งคัพ

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย  ทำความสะอาดโรงครัววัด

                  

– กลุ่มสตรีทำอาหารแจกให้ประชาชนที่มาช่วยในงานบุญ

             

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง

           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว  ฟ้อนรำเพื่อสุขภาพ

                   

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง  ร่วมอบรมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชน

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนแห่ไม้ค้ำสะหลี

           

9. กลุ่มสตรีชุมชนมงคลกาญจน์  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปรึกษาหารือเรื่องการทำห้องน้ำในศาลาอเนกประสงค์

           

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย  ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง

             

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดวัด

 

ตำบลชมพู

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า  ร่วมกันทำความสะอาดวัด

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามวิถีชุมชนภายใต้การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

                

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนแห่ไม้ค้ำสะหลี

                     

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน  ร่วมกันทำความสะอาดวัดและตลาดบ้านฟ่อน

            

         

– กลุ่มสตรีร่วมกันจัดงานผ้าป่าเพื่อสบทบทุนให้กับโรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา

          

– กลุ่มสตรีร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

               

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน  ร่วมกันซ้อมฟ้อน และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีจัดทำโรงทานเลี้ยงชาวบ้านในชุมชน

              

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดวัด

                

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนแห่ไม้ค้ำสะหลี

         

– กลุ่มสตรีร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ

         

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า1  ร่วมกันทำความสะอาดวัด

                    

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก  ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และบริเวณโดยรอบชุมชน

                   

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีปงชัย  ร่วมกันทำความสะอาดเครื่องครัวและศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน

           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตำบลชมพูปรึกษาหารือเรื่อง การจัดการชุมชนเข้มแข็ง

       

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดโรงน้ำ

               

– กลุ่มสตรีฟ้อนรำในงานแห่ไม้ค้ำสะหลีของชุมชน

         

– กลุ่มสตรีเข้าอบรมโครงการส่งเสริมสายตาสำหรับผู้สูงอายุ

         

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง  ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัด

               

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง  ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ฝึกการทำตุงล้านนาเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ

           

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอก  ร่วมฟ้อนรำในงานบุญ

          

         

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก  ร่วมกันทำโรงทานในงานบุญ

                

– กลุ่มสตรีมอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ

     

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนแห่ไม้ค้ำสะหลี

              

– กลุ่มสตรีมอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ

13. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกลางทุ่ง  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนรับฟังเรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน

             

 

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด  ร่วมกับชุมชนแห่ไม้ค้ำสะหลี

         

2. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ  จัดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในชุมชน

                

– กลุ่มสตรีร่วมกับทางเทศบาลฯ ปรึกษาหารือการสานต่อกลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรี

           

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

             

                   

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง  ร่วมกับอาสาสมัครไฟป่าทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก  ร่วมกับชุมชนแห่ไม้ค้ำสะหลี

         

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

         

        

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดวัด

                

– กลุ่มสตรีร่วมจัดโครงการเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

       

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง  ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุทำดอกไม้จันทน์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

           

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกิจกรรม “ฮอมฮัก สืบฮีต สานฮอย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง

          

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย  ร่วมกันจัดกิจกรรมคัดแยกขยะและเงินออมของผู้สูงอายุประจำเดือน

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง  ทำกระเทียมดำแปรรูปเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกิจกรรม “ฮอมฮัก สืบฮีต สานฮอย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง

           

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า