การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมีนาคม 2566

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2566  ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง «
               

                      

                                   

                      

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร «

                    

           

ตำบลปงแสนทอง

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ร่วมกันประชุมปรึกษาหาหรือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ในตำบล «

              

» ในนามตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุภายในตำบล «

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ทำความสะอาดห้องเก็บของ

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

                   

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  ทำการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคซึมเศร้า เพื่อที่จะได้เฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัว

                  
กลุ่มสตรีทำความสะอาดวัดและศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชน

                   

           

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์และบริเวณโดยรอบชุมชน

                       

                      

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

                    

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย  ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุฝึกทำบายศรีเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ แก่กลุ่มสตรี

           

– กลุ่มสตรีซ้อมฟ้อนเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีร่วมกันจัดกิจกรรมสอยดาว เพื่อหารายได้สบทบทุนให้โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง

                   

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดวัด

         

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว  ซ้อมฟ้อนรำเพื่อสุขภาพ

              

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย  ร่วมอบรมฝึกอาชีพ และร่วมฟ้อนรำต้อนรับคณะศึกษาดูงานกศน. ตำบลปงแสนทอง

           

             

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมการฝึกพัฒนาศักยภาพการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

              

7. กลุ่มสตรีชุมชนมงคลกาญจน์  ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบชุมชน

               

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย  ประชุมชี้แจงรายรับ – รายจ่าย และแบ่งเงินปันผลซึ่งเป็นรายได้จากการทำโต๊ะจีนให้กับสมาชิก

                

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

          

– กลุ่มสตรีร่วมกันจัดทำทำข้าวกล่องและโต๊ะจีน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มสตรี

          

               

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

      

– กลุ่มสตรีอบรมการคัดแยกขยะตามวิถีชุมชน

         

 

ตำบลชมพู

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า  ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ชุมชนบ้านจอมเมือง และชุมชนบ้านชมพู

          

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน  ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ชุมชนบ้านจอมเมือง และชุมชนบ้านชมพู

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านห้วยหล่อ  ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ชุมชนบ้านจอมเมือง และชุมชนบ้านชมพู

             

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

          

– กลุ่มสตรีทำอาหารเลี้ยงคณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนที่ได้ช่วยงานประชุม

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเพื่อจัดเตรียมงานของชุมชน

                   

                   

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก  ร่วมกับชุมชนจัดโครงการสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในชุมชน

                         

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดถนนในชุมชน

           

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก  ร่วมกันจัดทำโรงทานแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงานบุญ

                             

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปรึกษาหารือเรื่อง การจัดงานเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาเก็บของในชุมชน

             

– กลุ่มสตรีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ชุมชนบ้านจอมเมือง และชุมชนบ้านชมพู

                       

               

– กลุ่มสตรีช่วยกันเก็บของและทำความสะอาดโรงครัวชุมชน

– กลุ่มสตรีจัดงานบอลและงานทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อหาทุนสร้างศาลาเก็บของและอุปกรณ์เครื่องครัว

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

      

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน

              

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดห้องครัวและบริเวณวัดชมพูหลวง

           

– กลุ่มสตรีทำความสะอาดและเก็บกวาดใบไม้บริเวณศาลปู่เจ้า ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพ นับถือของคนในชุมชน

         

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง  ทำโรงทานแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ วัดบ้านร้อง

                       

– กลุ่มสตรีร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

– กลุ่มสตรีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ชุมชนบ้านจอมเมือง และชุมชนบ้านชมพู

               

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก  ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน

           

– กลุ่มสตรีร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                 

                

– กลุ่มสตรีปรึกษาหารือเรื่องการจัดซื้อเครื่องครัวเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน

         

– กลุ่มสตรีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ชุมชนบ้านจอมเมือง และชุมชนบ้านชมพู

                               

– กลุ่มสตรีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องใช้สำหรับทำความสะอาดถวายวัด

          

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           

– กลุ่มสตรีร่วมกันซ้อมฟ้อนรำ

             

– กลุ่มสตรีประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การซื้อของใช้จำเป็นเข้าโรงครัวของกลุ่มสตรี

               

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

               

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว1  ออกเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยในชุมชน

          

– กลุ่มสตรีร่วมกับกรรมการมูลนิธิคนพิการทางสายตาแห่งประเทศไทย มอบสิ่งของอุปโภคให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

     

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกลางทุ่ง  ทำโรงทานในงานสรงน้ำพระธาตุ

                 

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด  ทำโรงทานเลี้ยงชาวบ้านในชุมชน

                   

2. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ  ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนสันติภาพ  ทำโรงทานแจกให้ประชาชนที่มาร่วมงาน

               

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและผู้สูงอายุทำความสะอาดและทาสีสะพานทางข้ามหมู่บ้าน

                 

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า  ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

                      

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ช่วยกันทำความสะอาดวัด

                            

– กลุ่มสตรีร่วมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า

                         

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบสิ่งของพร้อมเงินช่วยเหลือให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง  ร่วมทำดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี

            

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง  เรียนรู้นวัตกรรมการทำกระเทียมดำแปรรูปเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในชุมชน

                 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า