การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมีนาคม 2566

ตำบลปงแสนทอง

1. บ้านปงแสนทอง

 • ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดปงแสนทอง

               

 • ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ ณ วัดปงแสนทอง

               

 • ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านปงแสนทอง กลุ่มผู้สูงอายุมอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ ณ วัดปงแสนทอง

               

2. บ้านศรีก้ำ

 • ในวันที่ 5 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ รวมกลุ่มกันทำความสะอาดบริเวณภายในวัด ณ วัดศรีก้ำ

               

 • ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำ รวมกลุ่มกันช่วยกันทำความสะอาดวบริเวณภายในวัด ณ วัดศรีก้ำ

               

3. บ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ออกเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 1 ราย

                   

4. บ้านสำเภา

 • ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านสำเภา ร่วมกันจัดทำเครื่องสักการะและร่วมพิธีสวดเบิกในงานสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดสำเภา

               

5. บ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านไร่ข่วงเปา รวมกลุ่มกันทำความสะอาดวัชพืชและพื้นที่ชุมชน บริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน

               

 • ในวันที่ 17,30 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านไร่ข่วงเปา ออกเยี่ยมเยือนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 3 ราย

               

ตำบลชมพู

1. บ้านกาดเมฆตะวันออก

 • ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดกาดเมฆ

               

2. บ้านศรีปงชัย

 • ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีปงชัย ร่วมรำงานแห่พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดศรีปงชัย

                 

3. บ้านชมพู/บ้านจอมเมือง

 • ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง เข้าร่วมอบรมการแจ้งเบาะแสการทุจริตด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านฟ่อนวิทยา

                 

 • ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านจอมเมือง ร่วมประชุมวางแผนการสร้างศาลาบาตรวัดจอมเมือง

                 

 • ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 1 ราย

               

 • ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านชมพู บ้านจอมเมือง ร่วมงานฌาปนกิจศพมอบพวงหรีดและมอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

4. บ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 4 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมพิธีสวดเบิกในงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

               

5.บ้านร้อง

 • ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันทำความสะอาดวัด จัดเตรียมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดบ้านร้อง

               

 • ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมรำวงบวงสรวงถวายพระธาตุในงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดบ้านร้อง

               

 • ในวันที่ 16,17 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนจำนวน 2 ราย

               

 • ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายช่วงเย็น ณ ลาดวัดบ้านร้อง

               

6. บ้านกลางทุ่ง

 • ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลางทุ่ง ร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในชุมชน

               

7. บ้านป่าแลว 1

 • ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 1 ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

 

ตำบลพระบาท

1. ลำปางคูน

 • ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้สมาชิกในชุมชน

               

 • ในวันที่ 19 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมกันคัดแยกขยะในชุมชน

                 

 

2. บ้านหนองปล้อง

 • ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมพิธีส่งเคราะห์ในชุมชน

                 

3. บ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันทำบุญตักบาตร สวดมนต์เนื่องในวันพระ

               

 • ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกิจกรรมบริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

               

 • ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมจัดเตรียมงานพิธีฌาปนกิจศพในชุมชน

               

4. บ้านป่าแลว 2

 • ในวันที่ 5,12,19,26 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านป่าแลว 2 รวมกลุ่มกันออกกำลังกายช่วงเย็นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์

                 

5. บ้านหนองวัวเฒ่า

 • ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ช่วยกันทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

               

 • ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า

               

 • ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ร่วมงานพิธีฌาปนกิจศพและมอบพวงหลีด

               

ตำบลกล้วยแพะ

1. บ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 5,12,19,26 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง รวมกลุ่มกันออกกำลังกายช่วงเย็น ณ ลาดหน้าวัดกล้วยหลวง

                 

 • ในวันที่ 18 มีนาคม 2566 ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อรับซื้อ – ขาย ธนาคารขยะ

               

 • ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวง เรียนตัดกระดาษ ทำตุงไส้หมู ตุงล้านนา เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนาของชาวล้านนา

               

2. บ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ณ คริสตจักรประสบสุข

                 

3. บ้านกล้วยกลาง

 • ในวันที่ 25 มีนาคม 2566 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยกลาง เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะในชุมชน

               

 

 

 

 

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า