ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภาพกิจกรรมโครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย

ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปัจฉิมวัย

ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรผู้ชำนาญการชีวิต

ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญชีวิต

ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรชีวิตสุขสะอาด

กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง