โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปร่ะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นการแข่งขันกีฬาของเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 10 แห่ง