การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2565

 ตำบลปงแสนทอง

1. ชุมชนบ้านศรีก้ำ 

 • ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีก้ำได้ร่วมกันจัดเตรียมงานกฐินของชุมชน

                 

2. บ้านลำปางกลางตะวันตก

 • ในวัน 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกลุ่มทำบุญเนื่องในวันออกพรรษา

               

 • ในวัน 18 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ได้ทำการเจาะเลือดและคัดกรองหาค่าน้ำตาลในเลือด

                 

3. บ้านทุ่งกู่ด้าย

 • ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ได้ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมทำบุญและถวายผ้าจำนำพรรษาเนื่องในวันวันออกพรรษา

                             

4. บ้านแม่กืย

 • ในวันที่  5 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านแม่กืย ออกเยี่ยมเยือนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 3 ราย

                 

5. บ้านไร่ข่วงเปา

 • ในวันที่  3 และวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  เนื่องในวันพระ และวันออกพรรษา

               

 • ในวันที่  8, 10 , 11 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ได้เยี่ยมเยือนมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ป่วยในชุมชนจำนวน 3 ราย

                          

                                                                                 

6. บ้านไร่สันติสุข

 • ในวันที่ 3, 10, 18 , 24 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร         อาหารแห้ง เนื่องในวันพระ

                                 

 • ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านไร่สันติสุข ร่วมกันพัฒนาวัดเพื่อจัดเตรียมงานกฐิน

                 

ตำบลชมพู

1. บ้านชมพู บ้านจอมเมือง

 • ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านชมพู จอมเมือง ร่วมกันจัดงานทอดกฐินประจำปี

               

2. บ้านหนองหัวหงอก

 • ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอกร่วม กันทำบุญวันออกพรรษา ณ วัดหนองหัวหงอก

               

 • ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

               

 • ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ประชุมหารือจัดงานกฐิน

                 

3. บ้านลำปางกลางตะวันออก

 • ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์เนื่องในวันออกพรรษา

                 

 • ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันทำพิธีส่งเคราะห์บ้าน

                 

 • ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกันจัดทำโคมไฟถวายสักการะ         พระธาตุ ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

                 

4. บ้านร้อง

 • ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านร้อง มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ป่วยในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา

                            

 • ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยในชุมชน

                 

 • ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันออกกำลังกาย ณ ลาดหน้าวัดบ้านร้อง

                            

 • ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านร้อง เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาล

               

5. บ้านกลางทุ่ง

 • ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกลางทุ่ง ร่วมกันเจาะเลือดหาค่าเบาหวานและความดัน

               

 

ตำบลพระบาท

1.  ชุมชนลำปางคูน

 • ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนลำปางคูน ร่วมกันออกกำลังกายภายในชุมชน

                 

2. บ้านโทกหัวช้าง

 • ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ช่วยกันเตรียมงานกฐินภายในชุมชน

               

3. บ้านกอกชุม

 • ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมวางหรีดและสวดอภิธรรมศพผู้สูงอายุในชุมชน

               

 • ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมพัฒนาทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

               

 • ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษาและฟังธรรม ณ            วัดกอกชุม

               

 • ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันประชุมจัดเตรียมงานกฐิน

               

 • ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมจัดเตรียมทำโรงทานในงานกฐิน

                 

 • ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมประชุมสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมของกลุ่ม

               

4. บ้านหนองวัวเฒ่า

 • ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ

               

5. บ้านหัวทุ่งสามัคคี

 • ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมกันจัดเตรียมงานกฐิน

               

 • ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี มอบสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่นอนโรงพยาบาล

                 

ตำบลกล้วยแพะ

1. บ้านกล้วยหลวง

 • ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกลุ่มคัดแยกขยะ เพื่อรับซื้อ – ขาย ธนาคารขยะ

               

 • ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมกันออกกำลังกายตอนเย็น ณ ลาดหน้าวัดกล้วยหลวง

               

2. บ้านกล้วยหลวงพัฒนา

 • ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ช่วยกันจัดดาเตรียมเครื่องบุญจุลกฐิน ณ        วัดหาดนางแก้ว อ. ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี

                                

3. บ้านประสบสุข

 • ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านประสบสุข ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

               

 • ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนบ้านประสบสุข ร่วมงานฌาปนกิจศพในชุมชน

                 

4. บ้านกล้วยแพะ

 • ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านกล้วยแพะ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ

                 

 • ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุบ้านกล้วยแพะ ร่วมกันทำบุญฉลองงานขึ้นบ้านใหม่

               

 • ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมกลุ่มกันออกกำลังกาย ณ ลาดศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดม่อนธาตุ

               

 • ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านกล้วยแพะ ร่วมงานทำบุญครบรอบ 100 วัน ของผู้สูงอายุในชุมชน

                 

4. บ้านหัวฝาย

 • ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมทำบุญตักบาตร  สวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันออกพรรษา