ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566

👉👉 ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพื่อที่ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับให้ดียิ่งขึ้นไป >>>สแกน Qr Code เพื่อทำการประเมิน<<< หรือคลิ๊กที่ลิงค์👉👉👉 https://itas.nacc.go.th/go/eit/yk0h1c  🙏🙏🙏