การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนธันวาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ร่วมกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข มอบสิ่งของให้คนในตำบล จำนวน 6 ราย ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่กืย และชุมชนบ้านสำเภา และได้ทำการประชุมชี้แจงรายรับรายจ่ายและการทำงานของกลุ่มสตรี «

           

                

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ร่วมกันทำเครื่องสักการะ ณ วัดปงแสนทอง

                           

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนช่วยกันล้างทำความสะอาดกระเบื้อง ณ วัดปงแสนทอง

                    

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำไม้ค้ำสะหลี และจัดเตรียมดอกไม้เพื่อใช้ในงานทำบุญขึ้นปีใหม่

                     

                     

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

             

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงาน เพื่อทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565

               

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน

             

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชุมชน

                       

           

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ทำการมอบเครื่องนุ่งห่มให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในชุมชน โดยได้รับมอบจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง

                  

         

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดโป่ง  ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดโดยรอบบริเวณชุมชน

               

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย  ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุและคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดบริเวณวัด

– กลุ่มสตรีร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

      

– กลุ่มสตรีร่วมกิจกรรมปลูกพืช ผัก สวนครัว ณ วัดแม่กืย

      

– กลุ่มสตรีจัดเตรียมแจกันดอกไม้เพื่อมอบให้กับวัดต่าง ๆ ที่มาร่วมทำบุญสร้างกำแพงวัด

           

 

ตำบลชมพู

 

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพู ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในตำบล «

                 

     

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน  ร่วมกันจัดทำเครื่องสักการะเพื่องานสืบชะตา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

            

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงานสวดเบิก ณ วัดสันปินไชย

            

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุตกแต่งดอกไม้ในงานฌาปนกิจ

          

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า1  ร่วมกับกลุ่มอสม. และคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก  ร่วมกันเตรียมของในงานศิษย์เก่าสานสัมพันธ์โรงเรียนบ้านกาดเมฆเพื่อหารายได้จัดจ้างครูผู้สอนให้กับทางโรงเรียน

           

5.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู  ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานวัดชมภูหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

          

                       

– กลุ่มสตรีนำเงินผ้าป่าสมทบทุนมอบให้กับงานเข้ากรรมรุกขมูลและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหางบประมาณสมทบทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

– กลุ่มสตรีร่วมกันจัดทำอาหารว่างเพื่อแจกในงานฌาปนกิจ

                   

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุปรึกษาหารือในการประชุมใหญ่ของชุมชน

            

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง นำเงินผ้าป่าสมทบทุนมอบให้กับงานเข้ากรรมรุกขมูลและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหางบประมาณสมทบทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง  ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในชุมชน

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอก  ร่วมฟ้อนรำในงานพิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลชมพู เขต 1  (วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง)

                

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแพะดอนตัน  ร่วมกับชุมชนจัดแต่งซุ้มเพื่อเตรียมงานวันพ่อแห่งชาติ

                             

– กลุ่มสตรีนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับผู้ป่วยในชุมชน

                          

10. กลุ่มมสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก  เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลชมพูเขต 1 ของเจ้าอาวาส ณ วัดลำปางกลางตะวันออก

                     

– กลุ่มสตรีเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทางวัดและคณะกรรมการในชุมชน

                 

– กลุ่มสตรีทำอาหารเลี้ยงพระและชาวบ้านเนื่องในงานทำบุญในชุมชน

         

 

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง  ช่วยกันทำความสะอาดวัด

                     

– กลุ่มสตรีร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

           

– กลุ่มสตรีทำอาหารจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากลุ่ม

                     

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกลางทุ่ง  ร่วมกับคนในชุมชนทำความสะอาดถนนภายในชุมชน

                       

 

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ  มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยในชุมชน

              

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดบริเวณโดยรอบชุมชน

           

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว2  ร่วมจัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุปล่อยปลาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

          

– กลุ่มสตรีและกลุ่มอสม. ร่วมกันพัฒนาวัด

                  

                  

– กลุ่มสตรีร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และศูนย์เด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง พร้อมคนในชุมชนประชุมปรึกษาหารือเรื่องการคัดแยกขยะ

            

– มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล

               

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง  ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ ประปาชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนอบรมการเพาะเห็ดในตะกร้า

           

           

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า