รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 (14 พฤศจิกายน 2565)