ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยผักผลไม้

สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วย ผัก ผลไม้🥬🍇
ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้ คุณครูพาเด็กๆประกอบอาหาร เมนูคือ ส้มตำ🥕

🥗 การประกอบอาหาร ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กอย่างเป็นองค์รวม และยังเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะสมอง EF เพราะเป็นการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและการตัดสินใจในทางที่สร้างสรรค์ต่อตนเองและผู้อื่นอีกด้วยค่ะ 🤩

อีกทั้งยังนำเศษอาหารที่เหลือจากการทำกิจกรรม เทลงถังขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ในโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน