การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ช่วยกันจัดเตรียมงานบุญกฐิน และทำโรงทานถวาย

           

           

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดกระเบื้อง ณ วัดปงแสนทอง

                         

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงานกฐินและทำโรงทานเลี้ยงในงานกฐิน

                 

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดงานสมโภชพระสัมฤทธิ์ทันใจ

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ร่วมงานประเพณีแห่โคมไฟครัวตาน ณ วัดลำปางกลางตะวันตก

                       

                       

– กลุ่มสตรีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชม

                          

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย  เตรียมอาหารเลี้ยงประชาชนในงานกฐิน

                             

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว  ร่วมฟ้อนในงานกฐิน ณ วัดบ้านไร่นาน้อย

               

6.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง  ช่วยจัดเตรียมดอกไม้ในงานฌาปนกิจในชุมชน

                   

7.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสบตุ๋ย  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงานกิจกรรมประเพณีล่องสะเปา ณ ท่าน้ำแม่วังฝั่งชุมชนบ้านสบตุ๋ย

            

     

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

            

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย  ทำข้าวกล่องจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้ากลุ่มสตรี

         

         

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกในชุมชนจำนวน 3 ราย

                    

– กลุ่มสตรีร่วมกับคนในชุมชนปรับพื้นดินบริเวณวัด และทำความสะอาดวัด

                    

                    

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

        

 

ตำบลชมพู

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพู ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในตำบล จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าแลว1 ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก และชุมชนบ้านร้อง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า  ร่วมกับสมาชิกในชุมชนจัดเตรียมงานกฐิน ณ วัดบ้านย่าเป้า

                     

                     

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกฐิน และจัดทำโรงทาน

             

             

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน  ร่วมฟ้อนรำในงานกฐิน

               

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก  จัดแต่งดอกไม้ในงานฌาปนกิจ

– กลุ่มสตรีร่วมกับ กลุ่ม อสม. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุในชุมชน

          

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล

           

– กลุ่มสตรีร่วมเดินขบวนแห่โคมไฟครัวตาน ณ วัดลำปางกลางฝั่งตะวันตก

           

           

– กลุ่มสตรีร่วมจัดโรงทานเนื่องในงานกฐิน ณ วัดจอมเมือง

             

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกฐิน ณ วัดลำปางกลางฝั่งตะวันออก

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกในชุมชนที่บ้านถูกไฟไหม้

             

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพูออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในตำบล

               

               

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง  ร่วมกับสมาชิกในชุมชนจัดเตรียมดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานกฐิน

              

              

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกฐิน ณ วัดจอมเมือง และวัดลำปางกลางฝั่งตะวันออก

             

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดศาลาวัด

              

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแพะดอนตัน  ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

               

       

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก  ร่วมเดินขบวนงานแห่โคมไฟครัวตาน ณ วัดลำปางกลางฝั่งตะวันตก

           

– กลุ่มสตรีร่วมสมาชิกในชุมชนทำความสะอาดวัด และจัดเตรียมงานกฐินของชุมชน

                 

                 

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำโรงานในงานกฐิน

      

             

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำตอนรับคณะกฐิน ณ วัดจอมเมือง และวัดลำปางกลางฝั่งตะวันออก

               

               

– กลุ่มสตรีร่วมเดินขบวนและฟ้อนรำในงานในงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565 ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

      

8.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ร่วมกับกลุ่มผู้สูงวัยจัดเตรียมงานกฐิน

           

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกฐิน

– กลุ่มสตรีร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

             

– กลุ่มสตรีร่วมกับชมรมผู้สูงอายุออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยในชุมชน

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว ๑  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับสมาชิกชุมชนบ้านป่าแลว2 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

        

 

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าขาม  ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณริมคลองชลประทาน

                       

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

             

– กลุ่มสตรีทำโรงทานเลี้ยงในงานกฐิน ณ วัดม่อนจำศีล

        

– กลุ่มสตรีจัดเตรียมสถานที่ เพื่องานการกุศลของชุมชน

         

3. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                       

4. กลุ่มสตรีชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ1  ร่วมเดินขบวนในงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565 ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

                

– กลุ่มสตรีนำอาหารไปเลี้ยงสุนัขจรจัด

           

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก  ร่วมเดินขบวนในงานประเพณีลอยกระทงและของดีเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565 ณ บริเวณคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว2  ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

               

             

 

ตำบลกล้วยแพะ

1.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย  ร่วมฟ้อนรำในงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก

     

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง  ช่วยกันทอผ้า เพื่อใช้ในงานจุลกฐิน

             

– กลุ่มสตรีจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมงานกฐิน

            

       

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกฐินของชุมชน

             

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า