ศพด.บ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโทกหัวช้าง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว                                    เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ บูรณาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

ภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 🥬🍇🥦🍆🍉