ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

การดำเนินงานตามแนวทางการจัดกิจกรรม"หนูน้อยปลูหผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการเสรมสร้างทักษะการเรียนรู้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนะธรรม และความเป้นไทย