กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีหมวดเกล้า

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวผ่านประสบการณ์ตรง และปลูกฝังคุณธรรมจริยะธรรม ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำเด็กทัศนศึกษา ณ วัดบ้านศรีหมวดเกล้า