การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนตุลาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และเยาวชน ภายในตำบลจำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านกาดโป่ง ชุมชนบ้านช้าง และชุมชนบ้านกาดใต้ «

               

        

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง  ร่วมกันทำความสะอาดวัดบ้านปงแสนทอง

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชน จัดเตรียมงานกฐิน ณ วัดบ้านปงแสนทอง

               

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุภายในชุมชน

          

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดโรงเก็บของ

          

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

               

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม ร่วมกันทำโรงทานในงานบุญกฐิน

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง  ช่วยกันทำความสะอาดโรงครัวของวัดไชยสถาน (วัดวังแคว้ง)

                      

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตกแต่งสะเปาลอยน้ำ

               

– กลุ่มสตรีซ้อมฟ้อนรำเพื่อรำถวายในงานบุญกฐิน

            

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมของเพื่อใช้ในงานบุญกฐิน

            

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย  ร่วมกันทำโรงทานในงานบุญกฐินของชุมชน

            

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย  ร่วมกันทำข้าวกล่องจำหน่ายในงานฌาปนกิจศพ

             

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงานกฐินของชุมชน

                      

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง  ร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดวิถีชุมชน “กาดนั่งก้อม” ณ วัดชมภูหลวง

         

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำโรงทานในงานบุญกฐิน ณ วัดม่วงชุม

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสบตุ๋ย  ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุจัดเตรียมงานเพื่อทำบุญทอดกฐินภายในชุมชน

      

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดโรงครัว

            

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย  ร่วมกับวัดแม่กืยออกเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุภายในชุมชน

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยกันทำความสะอาดวัด และพัฒนาสถานที่จอดรถหลังวัดแม่กืย

                           

                         

– กลุ่มสตรีร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดวิถีชุมชน “กาดนั่งก้อม” ณ วัดชมภูหลวง

      

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดวัด  และจัดเตรียมงานบุญกฐิน

              

                 

 

ตำบลชมพู

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน  ซ้อมฟ้อนเพื่อเตรียมแสดงในงานล่องสะเปาและงานกฐินในชุมชน

      

– กลุ่มสตรีร่วมกันตกแต่งสะเปาและกระทง เพื่อใช้ในงานล่องสะเปา

          

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนช่วยกันตกแต่งต้นกฐิน

             

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีในชุมชน และช่วยกันทำความสะอาดห้องครัวของวัดสันปินไชย

               

                  

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะศรัทธาชุมชนบ้านเชียงราย มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้กับวัดสันปินไชย

              

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดวัด

           

              

– กลุ่มสตรีร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุจัดเตรียมงานบุญกฐิน

                     

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนจัดเตรียมอาหาร และต้อนรับคณะองค์กฐิน

               

                 

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงานกฐิน

           

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก  ช่วยกันทำความสะอาดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน อบรมการทำแหนมซี่โครงเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี

            

– กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล

             

– กลุ่มนตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนช่วยกันตกแต่งสะเปา

               

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนช่วยกันพัฒนาบริเวณหน้าวัดชมภูหลวง

                

                      

– กลุ่มสตรีร่วมกันตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ต้อนรับในงานบุญกฐิน

                

– กลุ่มสตรีร่วมกันฟ้อนในงานล่องสะเปา และงานบุญกฐินภายในชุมชน

      

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ช่วยเหลือและมอบทุนการศึกษาในแก่เด็กที่ขาดแคลน

           

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำเปิดงานล่องสะเปา และร่วมแห่ขบวนสะเปา ณ ชุมชนบ้านชมพู

                

– กลุ่มสตรีซ้อมฟ้อนรำเพื่อเตรียมฟ้อนในงานบุญกฐิน

          

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดวัด และทำโรงทานเพื่อเตรียมงานกฐิน

                    

                  

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกฐิน ณ วัดชมพูหลวง

              

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง  ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำน้ำมันเหลืองเพื่อหารายได้ให้กับกลุ่มสตรี

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก  ร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดวิถีชุมชน “กาดนั่งก้อม” ณ วัดชมภูหลวง

              

– กลุ่มสตรีร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมล่องสะเปา ณ ชุมชนบ้านชมพู

         

– กลุ่มสตรีร่วมกับคณะกรรมการชุมชนประชุมเตรียมงานกฐิน

          

– กลุ่มสตรีซ้อมฟ้อนรำเพื่อแสดงในงานกฐิน

          

– กลุ่มสตรีร่วมฟ้อนรำในงานกฐิน ณ ชุมชนบ้านชมพู

         

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง  ร่วมกับกลุ่มผู้สูงวัยออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

           

– กลุ่มสตรีร่วมกับชมรมรักษ์สุขภาพฝึกซ้อมฟ้อนรำเพื่อแสดงในงานกฐิน

              

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองเจริญ  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงานกฐิน

       

 

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดบ้านให้ผู้ป่วยจิตเวช

          

          

             

– กลุ่มสตรีช่วยกันทำความสะอาดวัด

         

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนล้างทำความสะอาดวัด

               

3. กลุ่มสตรีชุมชนศรีพูนทรัพย์  ร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดพระบาท

          

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง  ร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้าง จัดเตรียมงานกฐิน

           

5. กลุ่มสตรีชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1  ร่วมทำโรงทานงานกฐิน ณ วัดหนองห้าตะวันออก

           

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี  ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมงานกฐิน

               

            

– กลุ่มสตรีร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นครทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี

                  

– กลุ่มสตรีร่วมกันทำความสะอาดวัด

                 

          

 

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง  รวมกลุ่มทำน้ำมันไพลเพื่อจำหน่ายและทำเป็นของชำร่วยในงานฌาปณกิจ

           

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง  ร่วมกับจิตอาสาชุมชนลงเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

            

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า