ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศนัดประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2