เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2