ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2