การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในห้วงไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565) วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญเขลางค์