การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และเยาวชน ภายในตำบลจำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมงคลกาญจน์ และชุมชนศรีสง่า «

                 

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และกลุ่ม อสม. ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง

     

–  กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชน ช่วยกันพัฒนาบริเวณวัด และภายในชุมชน

                     

           

2.กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม ร่วมกับชุมชนจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

                       

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลเด็ก แข่งขันวาดภาพระบายสี ถวายผ้าป่า และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

                   

         

3.กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และกลุ่ม อสม. ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ

              

– กลุ่มสตรีฝึกอาชีพด้วยการทำดอกไม้จันทน์เพื่อจัดจำหน่าย

        

4.กลุ่มสตรีชุมขชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

         

5.กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว รวมกลุ่มกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                   

6.กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมกับชุมชนออกเยี่ยมและมอบเงินบริจาคที่ได้รับจากสมาชิกในชุมชนให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

             

– กลุ่มสตรีร่วมการแสดง และออกจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดสีเขียว กศน.ตำบลปงแสนทอง

           

             

7.กลุ่มสตรีชุมชนกาดโป่ง ร่วมกันพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

           

8.กลุ่มสตรีชุมชนบ้านสบตุ๋ย ร่วมกับชุมชนช่วยกันพัฒนาภายในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

9.กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนช่วยกันทำความสะอาดวัดแม่กืย

                 

            

– กลุ่มสตรีร่วมกับเจ้าอาวาสวัดแม่กืย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

               

– กลุ่มสตรีทำอาหารเลี้ยงสมาชิกในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

           

ตำบลชมพู

» คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพู มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบล จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยหล่อ ชุมชนบ้านศาลาดอน และชุมชนบ้านหนอง «

             

             

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า  ร่วมกับชุมชนเตรียมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

                        

– กลุ่มสตรีเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพผ้ามัดย้อม ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านย่าเป้า

          

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านห้วยหล่อ บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดห้วยหล่อ

     

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ทำอาหารว่างถวายพระสงฆ์ลงโบสถ์ ณ วัดสันปินไชย

– ออกเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

     

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ทำความสะอาดศูนย์ชุมชน

     

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก พัฒนาวัดและชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

           

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินีพันปีหลวง

                 

– ออกเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชน

           

– ร่วมทำแหนมซี่โครงหมูเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี

           

– ทำความสะอาดหน้าลาน ณ วัดชมภูหลวง

       

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง ร่วมซ้อมรำเพื่อร่วมงานบวงสรวงพระนเรศวร

– จัดเตรียมสถานที่เพื่ออบรมโครงการพระราชดำริ

           

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง ทำความสะอาดในชุมชน

– ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนทำน้ำมันไพลเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี

   

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ร่วมกิจกรรมวันแม่ที่ชุมชนจัดขึ้น

   

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

     

– ร่วมอบรมเรื่อง โรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อกระจายข่าวสารเพื่อช่วยกันป้องกันการเกิดโรคระบาด

            

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

         

– จัดตั้งผ้าป่ากองทุนแม่ เพื่อนำเงินไว้ทำกิจกรรมในชุมชน

                  

– ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัดบ้านร้องต้นธง

       

– ร่วมกับผู้สูงอายุมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วยในชุมชน

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกลางทุ่ง จัดตั้งผ้าป่าเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

     

12. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแล้ว 1 ร่วมกับผู้สูงอายุพัฒนาชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                  

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง ทำความสะอาดศาลาเก็บของในชุมชน

     

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกับชุมชนและผู้สูงอายุออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยในชุมชน

     

–  ร่วมกับอสม. มอบเครื่องชั่งน้ำหนักให้กับชมรมผู้สูงอายุในชุมชน

3. กลุ่มสตรีชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

     

–  ปลูกดอกไม้ถวาย ณ วัดม่อนจำศีล

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ป่วยที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล

     

– จัดตั้งผ้าป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                 

– ร่วมกับชุมชนสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จากเงินบริจาคกันภายในชุมชน

             

– ร่วมกับชุมชน อสม. ผู้สูงอายุ ส่งมอบบ้านปันสุข

                        

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวง ร่วมงานยลวิถี 228 ปี ถิ่นไทลื้อ

– ซื้อ – ขาย และคัดแยกขยะ

     

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง ถวายผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                            

– ร่วมงานยลวิถี 228 ปี ถิ่นไทลื้อ

     

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกับเจ้าคณะตำบลกล้วยแพะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน

     

 

 

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า