รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3