การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ทำอาหารเพลเลี้ยงพระ ณ วัดนาก่วมใต้

– ทำความสะอาดวัดปงแสนทอง

– ทำอาหารแจกสำหรับผู้ที่มาทำบุญ ในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดปงแสนทอง

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง ทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมทำบุญในวันเข้าพรรษา

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมทำบุญในวันเข้าพรรษา

– ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

– ร่วมกับอสม. และผู้สูงอายุในชุมชนทำบุญวันอาสาฬบูชา

– บำเพ็ญประโยชน์จุดธนาคารคนดี

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย ปรับปรุงพระบรมฉายาลักษณ์  รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้าย วันบรมราชสมภพ

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมการแสดง และออกจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดนัดสีเขียว กศน.ตำบลปงแสนทอง

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดโป่ง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง ร่วมกันทำความสะอาดในชุมชน

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนทำความสะอาดวัด

– ร่วมถวายเทียนพรรษา

ตำบลชมพู

1 . กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน ทำความสะอาดโรงครัวและบริเวณวัดบ้านฟ่อน

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันปินไชย

– ร่วมกันพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ทำความสะอาดศาลาวัดเนื่องใน  วันเข้าพรรษา

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดงานสืบชะตาเพื่อเปิดน้ำประปาของชุมชน

–  ทำความสะอาดศูนย์ชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู ร่วมกับผู้สูงอายุจัดเตรียมของ  เนื่องในงานบวช ณ วัดชมภูหลวง

– ร่วมกับผู้สูงอายุถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยหล่อและวัดจอมเมือง

– ร่วมกับอสม.และผู้สูงอายุตัดแต่ง  กิ่งไม้ ตัดหญ้าบริเวณข้างวัด

– ร่วมกับผู้สูงอายุออกเยี่ยมผู้ป่วย ที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านชมพูเตรียมงานเปิดศูนย์พัฒนาสังคมบ้านชมพู

– ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดบริเวณไหล่ทางในชุมชน

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแพะดอนตัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่กักตัวจากโรคโควิด – 19 ภายในชุมชน

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ทำโรงทานในงานทำบุญวิหารและยกฉัตรพระเจ้า

– ทำความสะอาดบริเวณวัด

– เข้าร่วมอบรมความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคโควิด – 19 ในชุมชน

– ร่วมกับผู้สูงอายุถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ร่วมหารือกับเจ้าอาวาสวัดเพื่อเตรียมต้อนรับคณะนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่จะมาถวายเทียนพรรษาในวันที่ 6 ก.ค. 2565

– ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา

– ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

– ร่วมกับผู้สูงอายุออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว 1 ร่วมกับกลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว 2 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

– ร่วมงานตลาดนัดคนรักสุขภาพ ณ ชุมชนบ้านแพะดอนตัน

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าป่า พร้อมเชิญสิ่งที่ชาวบ้านเคารพนับถือขึ้นสู่หอใหม่

– ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน, อสม. และกลุ่มผู้สูงอายุ ทำพิธีเก็บบรรจุอัฐิธาตุพระครูพิศาลพัฒนวิกรม(ชาญศิลป์. ถิรปุญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญเกิด

– มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยและเด็กพิเศษในชุมชน

2.  กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ ทำอาหารจำหน่ายเพื่อหาทุนจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมให้กลุ่มสตรี

– ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน รณรงค์แจกทรายอะเบทในชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง ร่วมกับผู้สูงอายุทำอาหารในงานอวมงคล

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกันทำความสะอาดวัด

5. กลุ่มสตรีชุมชนจิตต์อารีย์วิลลเลจ1 ร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ ณ วัดม่อนจำศีล

– ทำความสะอาดสวนสาธารณะในชุมชน

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว 2 ร่วมกับกลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว 1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ทำความสะอาดวัดหัวทุ่งสามัคคี

– ร่วมกับผู้สูงอายุทำบุญถวายเทียนพรรษา

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง คัดแยกขยะออมบุญ

– ร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้สูงอายุ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกับทางชุมชนทำความสะอาดถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็น      พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

– ร่วมกับท่านพระครูสมุห์ธิวานนท์ ทิวานันโท มอบเครื่องอปุโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยในเขต ต.กล้วยแพะ

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง จัดสถานที่เตรียมงานปลูกฝ้ายมงคลจุลกฐิน ณ วัดพระแท่น

– ปลูกฝ้ายมงคล ทำบุญและถวายเทียนในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระแท่น

– ทำบุญตักบาตรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10