รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเชลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

รายงานการประชุมสภา (20 พ.ค. 2565)