การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ตำบลปงแสนทอง

  • ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทองพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ได้ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของแบ่งปันสุข ให้กับผู้สูงอายุ เด็ก และสตรีในชุมชนบ้านหมอสมและชุมชนบ้านวังแคว้ง จำนวน 6 ราย

กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลปงแสนทอง ประชุมเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสม วังแคว้ง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ทำบายศรีและทำความสะอาดวัดบ้านปงแสนทอง

– ทำโรงทานเพื่อไปรวมแจกในงานฌาปนกิจ ณ วัดกู่สี่ขันธ์

– ทำความสะอาดวัดบ้านปงแสนทอง

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ ร่วมกับกลุ่มผู้สุงอายุทำอาหารถวายให้พ่อปู่ประจำหมู่บ้าน

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่กักตัวจากโรคโควิด – 19 ภายในชุมชน

4.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านวังแคว้ง ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็ก​ สตรีและผู้สูงอายุในชุมชน

5.กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกับอสม.และผู้สูงอายุออกเยี่ยมผู้สูงอายุในกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนในชุมชน

– ร่วมกับเทศบาลฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุพึ่งพิงในชุมชน

– ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย เตรียมงานทำบุญยกช่อฟ้าและสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดนาน้อย

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหลวง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนจัดทำโรงทานงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดนาน้อย

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองบัว ซ้อมฟ้อนรำเพื่อร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปี ณ วัดนาน้อย

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ทำขิงอบน้ำผึ้งเพื่อวางจำหน่ายในตลาดชุมชน

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ทำโรงทานและข้าวกล่องจำหน่ายงานศพในชุมชน

– ร่วมกับผู้สูงอายุในชุมชนแม่กืยทำความสะอาดวัด

– ร่วมกับวัดแม่กืยร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนในชุมชนแม่กืย

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่ข่วงเปา ทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กกำพร้า ณ อ.เวียงป่าเป่า อ.แม่ขะจาน จ.เชียงราย

– ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน  ถวายเทียน จำนวน 9 วัด

ตำบลชมพู

  • กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชมพู ออกเยี่ยมผู้ป่วย บ้านต้า ย่าเป้า ศรีปงชัย จำนวน 5 ครัวเรือน

1.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ทำความสะอาดห้องครัววัดสันปินไชย

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 เดินออกกำลังกายในชุมชน

3.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับชาวบ้านภายในชุมชน

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านตะวันตก ร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ตำบลชมพูมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยบ้านชมพูและบ้านฟ่อน จำนวน 2 ราย

– จัดผ้าป่าร่วมสมทบวันสถาปนาโรงเรียนบ้านกาดเมฆ เพื่อหาทุนจ้างครูอัตราจ้างให้แก่นักเรียน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีปงชัย ทำสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อมอบให้  ผู้สูงอายุในชุมชน

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลในชุมชน

– ร่วมฟ้อนในงานบุญสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดจอมเมือง

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง ซ้อมฟ้อนรำเพื่อร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดจอมเมือง

– จัดดอกไม้เตรียมงานเพื่อตานกำแพงวัดและงาน 9 เป็ง

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก รับเงินอุดหนุนจากงานศพในชุมชนเพื่อใช้จ่ายในกลุ่ม

– ร่วมกับเทศบาลลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

– ร่วมฟ้อนในงานสรงน้ำพระธาตุ  ณ วัดจอมเมือง

– บริจาคเสื้อผ้ามือสองให้นักเรียนเพื่อใช้นุ่งห่มต่อไป

9. กลุ่มสตรีชุมชรบ้านร้อง ร่วมกับประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีฯ ตำบลชมพูเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงชุมชนบ้านชมพูและชุมชนบ้านฟ่อน

– ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

10. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว 1 รับทำข้าวกล่องจำหน่ายให้งานบวชพระในชุมชน

11. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองเจริญ ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุหารือในเรื่องของบประมาณของโครงการหลักประกันสุขภาพ โครงการกลุ่มเสี่ยงเรื้อรังผู้สูงอายุในชุมชนหนองเจริญ

– มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยในชุมชน

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบุญเกิด ทำความสะอาดห้องครัว ห้องเก็บของในชุมชน

2. กลุ่มสตรีชุมชนธนวรรณ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน ณ บริเวณรอบศาลาอเนกประสงค์ในชุมชน

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองปล้อง ทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมงานสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว เดือน 9 เป็ง

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกับอสม.มอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ในชุมชน

– ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนทำความสะอาดบริเวณข้างถนนในชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุออกกำลังกาย

– ร่วมกับอสม. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ ผู้ที่กักตัวจากโรคโควิด – 19 ภายในชุมชน

ตำบลกล้วยแพะ

1.  กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง คัดแยกขยะออมบุญ

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมงานฉลององค์พระธาตุและห้องเก็บของหลังใหม่ ณ วัดหัวฝาย

–  ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะภายในชุมชน