การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง จัดเตรียมงานสมโภชพระทองคำ ณ วัดปงแสนทอง เนื่องในวันวิสาขบูชา

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีก้ำ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหมอสม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ที่กักตัวจากโรคโควิด – 19 ภายในชุมชน

– จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีในชุมชน

 ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารที่ทำการกลุ่มสตรีในชุมชน

–  มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในชุมชน

– ร่วมกับอสม. รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน

– เตรียมงานสรงน้ำพระธาตุวัดลำปางกลางตะวันตก

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านบ้านป่าตันกุมเมือง ร่วมทำบุญแจกข้าวกล่อง เนื่องในวันสรงน้ำพระธาตุวัดป่าตันกุมเมือง

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่ากล้วย ทำความสะอาดบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ในชุมชน

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ทำข้าวกล่องจำหน่ายในงานทำบุญ 100 วัน

– ร่วมกับผู้สูงอายุทำความสะอาดวัดแม่กืย

– ร่วมกับวัดแม่กืยร่วมแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนในชุมชนแม่กืย

ตำบลชมพู

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน ช่วยกันทำความสะอาดกุฏิวัด

– เตรียมสถานที่งานสรงน้ำพระธาตุ

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมทำบุญเปิดสุสานบ้านศาลาดอน

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ร่วมกันทำจิ้นส้มหมู ขายในงานโครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลังสร้างสรรค์พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านชมพู มอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านลำปางกลางตะวันออกและบ้านจอมเมือง

– ร่วมกับผู้สูงอายุทำความสะอาดบริเวณหน้าวัดชมภูหลวง

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านจอมเมือง ทำความสะอาดป่าช้าจอมเมือง -ชมพูเพื่อเตรียมทำบุญป่าช้า

– ทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมงานตานกำแพงวัด 9 เป็ง

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแพะดอนตัน ทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานอบรม

– ร่วมกับอสม.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกับกลุ่มสตรี ต.ชมพูมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านร้อง ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

– จัดเก็บและทำความสะอาดโรงครัว

ตำบลพระบาท

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าขาม จัดทำอาหารเลี้ยงในงานจัดอบรมตามพระราชดำริ หมอหมู่บ้านของชุมชน

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านธนวรรณ เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อชาว อ.งาว จากน้ำป่าไหลหลาก

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมงานสรงน้ำพระธาตุกู่แก้ว เดือน 8 เป็ง

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม ร่วมกับกรรมการชุมชนมอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ในชุมชน

– รับทำบายศรีในงานพิธีต่าง ๆ

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ร่วมกับอสม. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ ผู้ที่กักตัวจากโรคโควิด – 19 ภายในชุมชน

– ร่วมกันล้างอาสนะ เพื่อเตรียมงานทำบุญศาลาพระนอนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565

– ร่วมกับผู้สูงอายุและชาวบ้านทำบุญศาลาพระนอน ณ วัดหัวทุ่งสามัคคี

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวง จัดเตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุทอง

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง ทำกระเทียมโทน ไว้จำหน่ายในงาน โครงการเสริมสร้างพลังสตรี       พลังสร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่เทศบาลฯ จัดขึ้น

– นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในบู๊ทเซ็นทรัลลำปาง