รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

รายงานการประชุมสภา ทม.เขลางค์ 14 ก.พ. 2565_0001