ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2