รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์น (ชั้น 2)คร

รายงานการประชุมสภา 17 ธ.ค. 2564