ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุม วันเริ่มต้นประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันเริ่มและระยะเวลาของการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุม