กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

(เดือนพฤษภาคม 2567)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญเทียม ยะชะระ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสาวทองสุข  อริยะเครือ บ้านเลขที่ 464 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

       

       

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางประภาศรี  ชัยยานนท์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสุรวีย์  เจริญทรัพย์ บ้านเลขที่ 1004 หมู่ 1 ชุมชนลำปางคูน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

       

       

(เดือนตุลาคม 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางเอมภา  ถนอมกล่อม ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางฐิติพร  ใจศิลธรรม บ้านเลขที่ 425 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

     

     

(เดือนกันยายน 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 20 กันยายน 2566 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางธิดา  เพชรเพ็ง ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางรุ่งอรุณ  กรึทส์มักเคอร์ บ้านเลขที่ 737 หมู่ 1 ชุมชนลำปางคูน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

     

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 6 กันยายน 2566 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอมรา  ชัยสวัสดิ์ ปฏิคมกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายประทาน  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 267 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

     

     

(เดือนมิถุนายน 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางสิธิตญา  แก้วหลวง ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายประทีบ  ผมงาม บ้านเลขที่ 1005/2 หมู่ 1 ชุมชนลำปางคูน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอมรา  ชัยสวัสดิ์ ปฏิคมกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสีมา  คำก้อน โดยมีนางบัวเลย  ฟ้าคำตัน เป็นผู้รับมอบแทน บ้านเลขที่ 48 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 300 บาท

   

 

(เดือนพฤษภาคม 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) ♣ 

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอมรา  ชัยสวัสดิ์ ปฏิคมกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศรีไล  ศรีอิ่นแก้ว บ้านเลขที่ 182 หมู่ 3 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

   

(เดือนเมษายน 2566)

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 11 เมษายน 2566 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางไข่  ตากาบุตร ฝ่ายทะเบียนกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบุญรัตน์  หอมแก่นจันทร์ บ้านเลขที่ 73/1 หมู่ 5 ชุมชนบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 300 บาท

   

   

(เดือนธันวาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของ นายนพรัตน์  บุษยกนิษฐ์ บ้านเลขที่ 133 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 4,500 บาท

   

   

(เดือนตุลาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเกิด ♣

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเกิดแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง ระโพธิ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสาวปราณปรียา  อยู่สบาย บ้านเลขที่ 45 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

   

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางเอมภา ถนอมกล่อม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายจำลอง  หัตถกรรม บ้านเลขที่ 431 หมู่ 3 ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนกันยายน 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 21 กันยายน 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย (น้ำท่วม) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ สมาชิกกองทุนในชุมชนบ้านหนองเจริญ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,000 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย (น้ำท่วม) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีรัตนาภรณ์  สายวงค์ปัญญา ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนในชุมชนบ้านศาลาดอน จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,500 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย (น้ำท่วม) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางอรวรรณ  ปันยศ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนบ้านหนองเจริญ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ สมาชิกกองทุนในชุมชนบ้านหนองเจริญจำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,000 บาท

♣ การมอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัย ♣

ในวันที่ 15 กันยายน 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านภัยธรรมชาติ หรือสาธารณภัยแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางศุภวรรณ  ศรีวิไล ประธานกองทุนฯ และนางอนงค์นาถ  วิไลจิตต์ เลขานุการกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสาวบุษกร  วงษ์จ่อน โดยมีนางปัทมพร  วงษ์จ่อน เป็นผู้รับมองเงินแทน บ้านเลขที่ 699/37 หมู่ 5 ชุมชนศรีพูนทรัพย์ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

(เดือนกรกฎาคม 2565)

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นายสุชาติ  ระโพธิ์ บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

( เดือน มิถุนายน 2565 )

♣ การมอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) ♣ 

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางปิ่นแก้ว อิ่นคำ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางลำดวน อินทรจักร์ บ้านเลขที่ 265 หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

( เดือน พฤษภาคม 2565 )

♣ การมอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) ♣ 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการขึ้นบ้านใหม่ (หลังแรก) แก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางประภาศรี  ไชยยานนท์ ประธานชุมชนลำปางคูณ และนายพเยาว์  ใจรักษ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัยตำบลพระบาท และคณะกรรมการ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางศิริพร  ไชยานุปัติ บ้านเลขที่ 1069/8 หมู่ 1 ชุมชนลำปางคูณ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

( เดือน เมษายน 2565 )

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣ 

ในวันที่ 4 เมษายน 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางสาวเพชราวดี  คำมาบุตร บ้านเลขที่ 81 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง    จำนวนเงิน 500 บาท

 

( เดือน มกราคม 2565 )

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣ 

ในวันที่ 14 มกราคม 2565 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางบุญมี  สุวรรณวงค์ ผู้ประสานงานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนางจันทร์คำ  เก่งจริง บ้านเลขที่ 369 หมู่ 4 ชุมชนศรีหมวดเกล้า 1 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 4,000 บาท

( เดือน ธันวาคม 2564 )

♣ การมอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ♣  

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางปิ่นแก้ว อิ่นคำ รองประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ นางบุษยรังษี บุญนำ บ้านเลขที่ 252/2 หมู่ 7 ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน 500 บาท

( เดือน ตุลาคม 2564 )

♣ การมอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิต ♣ 

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 กองทุนร่วมใจออมบุญวันละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้มอบสวัสดิการด้านการเสียชีวิตแก่สมาชิกกองทุน โดยมีนางจันทร์ฟอง  ระโพธิ์ ประธานชุมชนบ้านย่าเป้า เป็นตัวแทนมอบสวัสดิการให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนายณรงค์ศักดิ์  คำมาบุตร บ้านเลขที่ 81 หมู่ 1 ชุมชนบ้านย่าเป้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 4,000 บาท

คุณภาพอากาศ PM2.5

Submission received, thank you!

Close Window

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า