กิจกรรมรับมอบถุงปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชน (วิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) วันที่ 9 กันยายน 2564 ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

0
22
รับมอบถุงปันสุข
วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายนคร โยธาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนำประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 30 ราย เข้ารับมอบถุงปันสุข จาก รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Print Friendly, PDF & Email