การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนสิงหาคม 2564

0
22

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

         

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดบริเวณชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

   

– กลุ่มสตรีมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และนมให้กับผู้สูงอายุในชุมชน

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ร่วมกับ อสม. เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

       

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดโป่ง ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดบริเวณชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

     

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านช้าง ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดบริเวณชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

    

6. กลุ่มสตรีชุมชนมงคลกาญจน์ ร่วมกับ อสม.ทำความสะอาดบริเวณชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

   

– กลุ่มสตรีนำเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่อง วันสตรีไทย แจกให้ความรู้แก่สตรีในชุมชน

       

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย ร่วมกันแจกจ่ายอาหารสด และอาหารแห้ง ให้กับผู้ที่มาทำบุญในวันพระ ณ วัดแม่กืย

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนทำความสะอาดวัดแม่กืย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

   

– กลุ่มสตรีร่วมกับท่านพระครูออกเยี่ยม มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุในชุมชน

      

ตำบลชมพู

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน ร่วมกับ อสม. ตรวจคัดกร­องโควิด-19 ณ ร้านค้าการเกษตรตำบลชมพู และผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงที่เข้ามากักตัวในชุมชน

– กลุ่มสตรีจิตอาสาและ อสม. ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยในชุมชม

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนทำความสะอาดบริเวณชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

– กลุ่มสตรีรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมออกกำลังกายในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของกลุ่มสตรี

2. บ้านศรีหมวดเกล้า1 รับมอบของบริจาคและนำไปแจกให้แก่ผู้ที่กักตัวในชุมชน

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า2 ร่วมกับ อสม. ตรวจคัดกร­องโควิด-19 ในชุมชน และตรวจหาเชื้อ และจัดคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า

– กลุ่มสตรีร่วมกับ อสม. และสตรีชุมชน รับบริจาคและมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ ผู้ที่กักตัวในชุมชนบ้านป่าแลว ชุมชนบ้านกลางทุ่ง ชุมชนบ้านกาดเมฆ ชุมชนบ้านย่าเป้า ชุมชนบ้านหนองเจริญ และชุมชนบ้านศรีปงชัย

       

– กลุ่มสตรีร่วมกับ อสม. สำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก แจกหน้ากากอนามัย ณ ตลาดบ้านกาดเมฆ

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนทำความสะอาดบริเวณชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

– กลุ่มสตรีร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ที่กักตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ในตำบลชมพู

     

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองยาง ร่วมกับกลุ่ม อสม.ให้บริการรถรับ-ส่งผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรค ไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง

     

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 และแนะการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน

– กลุ่มสตรีตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

     

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก ร่วมกับ อสม. และคณะกรรมการชุมชนตรวจคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แก่ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

   

– กลุ่มสตรีร่วมแบ่งปันอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่กักตัวในชุมชน

8. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกลางทุ่ง ร่วมกับ อสม. ทำความสะอาดบริเวณชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

9. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว1 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชน

   

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนทำความสะอาดบริเวณชุมชน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และวันแม่แห่งชาติ

     

ตำบลพระบาท

“กลุ่มสตรีจิตอาสาตำบลพระบาท” ร่วมกันบริจาคเงินและของใช้ให้กับผู้สูงอายุในตำบล

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านป่าแลว2 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชน

   

ตำบลกล้วยแพะ

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวง รับซื้อ-ขายธนาคารขยะ ภายในชุมชน                     – กลุ่มสตรีออกเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

                    

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ต้อนรับวัฒนธรรมจังหวัดศึกษาดูงาน เพื่อรับงบสนับสนุนกลุ่มผลิตผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อ

– กลุ่มสตรีทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมวิจัยและอนุรักษ์พร้อมทั้งขยายพันธุ์ฝ้ายพื้นเมือง และร่วมกันปลูกต้นฝ้ายพื้นเมือง

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยม่วง ร่วมกันทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

   

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกับเจ้าคณะตำบลกล้วยแพะและชมรมผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้กักตัวในชุมชน

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกล้วยกลาง ร่วมกันทำกระเทียมโทนดองจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่กลุ่ม

     

– กลุ่มสตรีแจกหน้ากากอนามัย ณ ตลาดสดในชุมชน

– กลุ่มสตรีตรวจคัดกรองโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

     

Print Friendly, PDF & Email