ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32)

จังหวัดลำปาง แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9(ฉบับที่ 32) โดยให้รับทราบและถือกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมสร้างการรับรู้ ข้อกำหนดดังกล่าว แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยจังหวัดลำปางจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามการรวมกลุ่มของกิจกรรมที่มากกว่า 50 คน การเดินทางข้ามเขตจังหวัด สามารถกระทำได้แต่ขอความร่วมมือเดินทาง ต่อเมื่อกรณีมีเหตุจำเป็นเท่านั้น และหากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อให้เดินทางตามรูปแบบที่กำหนดขึ้นเฉพาะนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก : โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย(ศูนย์โควิดฯ มท.)

https://www.moicovid.com/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B8%A1%E0%B8%970230-%E0%B8%A74956-%E0%B8%A5%E0%B8%A7.29%E0%B8%AA.%E0%B8%84.64-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AF-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-32.pdf

Print Friendly, PDF & Email