ขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กาดก้อมเมืองเขลางค์นคร
นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร…ผ่านทางเพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
>>> ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
1. อารีเซรามิค
2. ลูกชิ้น-หมูยอ อร่อยดี
3. กลุ่มส่งเสริมอาชีพอิสระ
>>> มาร่วมอุดหนุนกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครกั๋นนักๆเน้อครับ
#เพจเทศบาลเมืองเขลางค์นคร