รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

0
30