การตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2564

0
116

 

QR Code แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครยุทธศาสตร์ที่ 1

QR Code  แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครยุทธศาสตร์ที่ 2

QR Code แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครยุทธศาสตร์ที่ 3

QR Code แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครยุทธศาสตร์ที่ 4

QR Code แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครยุทธศาสตร์ที่ 5

QR Code แบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครยุทธศาสตร์ที่ 6

QR Code แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครในภาพรวม

 

Print Friendly, PDF & Email