จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บย-๔๗๖๐ ลำปาง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
9

Read more...

Print Friendly, PDF & Email