มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง แจ้งผลการประชุมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำปาง ในการประชุุมครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้มีคำสั่งห้ามจำหน่าย หรือบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์ภายในร้านอาหารเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยงานป้องกันฯ ร่วมกับงานสุขาภิบาล ได้ดำเนินการออกตรวจกำกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ

k3250-64

 

Print Friendly, PDF & Email