ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ด้วยเหตุพิเศษ)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงจังหวัดลำปาง ซึ่งยังคงมีสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองเขลางค์นครตระหนังถึงความปลอดภัยของเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อได้ง่ายจากการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายวงกว้าง ในการนี้จึงขยายระยะเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร(ด้วยเหตุพิเศษ) ระหว่างวันที่12-16 กรกฎาคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น