การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

0
105

ตำบลปงแสนทอง

1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านปงแสนทอง ร่วมกับชุมชนทำความสะอาดบริเวณวัด และสะพานข้ามแม่น้ำวัง

       

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก

– ร่วมจำหน่ายสินค้า ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)               – กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ณ ตลาดเช้าของชุมชน

                                                              

– ร่วมกับ พมจ.ลำปาง และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการในชุมชน                 – ลงพื้นที่ให้ความรู้ แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

                            

3. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่นาน้อย ร่วมกันทำความสะอาดศาลาอเนกประสงค์ วัดนาน้อย

          

4. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน                           – กลุ่มสตรีร่วมกับ รพ.สต. ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน                                                                                                                               เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

                

5. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านแม่กืย

– กลุ่มสตรีร่วมกับ รพ.สต. ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19            – กลุ่มสตรีตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

                            

– กลุ่มสตรีทำข้าวกล่องจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้                                                                – กลุ่มสตรีร่วมกันแบ่งปันอาหาร ผลไม้ ให้กับผู้มาร่วมทำบุญ ณ วัดแม่กืย

                   

6. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก

– กลุ่มสตรีร่วมกับ รพ.สต. ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19         – ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

                           

7. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านไร่สันติสุข ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ตำบลชมพู

  1. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านฟ่อน

– กลุ่มสตรีร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19      – กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนทำความสะอาดตลาดชุมชนบ้านฟ่อน

                      

2. กลุ่มสตรีชุมชนบ้านศาลาดอน

– กลุ่มสตรีร่วมกับชุมชนล้างทำความสะอาดตลาดสด และบริเวณวัดสันปินไชย

     

– กลุ่มสตรีร่วมกับจิตอาสาลงพื้นที่ให้ความรู้แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19                      – ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 งานฌาปนกิจในชุมชน

                       

3. กลุ่มสตรีบ้านสตรีหมวดเกล้า 2

– กลุ่มสตรีตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ตลาดในชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19             – กลุ่มสตรีลงพื้นที่ชุมชนสำรวจลูกน้ำยุงลาย

                     

– กลุ่มสตรีร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ผู้พิการ พร้อมทั้งตรวจหาค่าน้ำตาลในเลือด

– กลุ่มสตรีร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

– กลุ่มสตรีปั่นจักรยานออกสำรวจกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อแจกพันธุ์พืชไว้เพาะปลูกในครัวเรือน

– กลุ่มสตรีร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่แจกข้าวสารและของอุปโภคบริโภคแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

Print Friendly, PDF & Email