จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ – ๕๙๐๗ ลำปาง จำนวน ๑ คัน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
11

Read more...

Print Friendly, PDF & Email