ประกาศสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องกำหนดจำนวนสมัยวันประชุม วันเริ่มต้นประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 วันเริ่มและระยะเวลาของประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

0
19